ข้อมูลตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโคกสำราญอยู่ในเขตการปกครองของกิ่ง อ.บ้านแฮด มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่1 บ้านโคกสำราญ หมู่2 บ้านหนองมะเขือ หมู่3 บ้านหนองเกี่ยว หมู่4 บ้านเล็บเงือก หมู่5 บ้านดอนปอแดง หมู่6 บ้านดง หมู่7 บ้านป่าแดง หมู่8 บ้านหนองหัวช้าง หมู่9 บ้านป่าม่วง หมู่10 บ้านโนนพันชาติ หมู่11 บ้านโคกสำราญ หมู่12 บ้านทางพาดปอแดง หมู่13 บ้านแจ้งกระนวน หมู่14 บ้านโคกสำราญ

พื้นที่

ต.โคกสำราญมีสภาพทางกายภาพเป็นพื้นที่ลุ่มๆ ดอนๆ ไม่มีภูเขา ไม่มีป่าไม้เหมาะกับการเพาะปลูกเป็นบางส่วน มีลำห้วย หนอง คลอง บึง เป็นจำนวนมาก มีบึงแก่งระว้าขนาด 13,032 ไร่ มีลำน้ำชีไหลผ่าน 4 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแฮด กิ่งอ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองแซง กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองแปน อ.มัญจาคีรีย์ จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างงานโรงงาน

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีใช้ทุกหมู่บ้านพร้อมมีไฟฟ้าสว่างเวลากลางคืนทุกหมู่บ้าน
- ประปามีครบทุกหมู่บ้านเป็นประปาจากบ่อบาดาลจากกรมทรัพยากรธรณี
- โทรศัพท์มีประจำทุกหมู่บ้าน มี 2 ตู้ต่อหมู่บ้าน

การเดินทาง

1.ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2 ) ปากทางบ้านดง-บ้านโคกสำราญ ระยะทาง 6 กม.
2.ถนนมิตรภาพ (ทางหลวงหมายเลข 2 ) ปากทางบ้านทางพาดปอแดง-บ้านโคกสำราญ ระยะทาง 6 กมง
3.ถนนบ้านแฮด-บ้านโคกสำราญ ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

บึ่งแก่งละว้า

สถานที่

1.บึงแก่งระว้า
2.ต้นยางใหญ่

สถานที่ท่องเที่ยว
1 บึ่งแก่งละว้า ในบึงมีน้ำชุ่มฉ่ำ ร่องเรือร้องเพลง สนุกสนานเบิกบานอุรา
2 บึ่งแก่งละว้า ขอบฟ้ากว้างยามเย็น มองเห็นตะวัน สองเราเธอและฉันนั่งดูตะวันตกดิน
3 บึ่งแก่งละว้า ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ชาวเรายามเย็น นั่งเล่นกินปลาเผานั่งเรือถอนสายบัว กินเล่นหวานเย็นอุรา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ

สินค้าโอทอป ตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโคกสำราญ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น