ข้อมูลตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลโนนสมบูรณ์ เป็นตำบลหนึ่ง ของกิ่งอำเภอบ้านแฮด ซึ่งได้แยกจากตำบลบ้านเป้า อ.บ้านไผ่ เดิมตำบลโนนสมบูรณ์ ขึ้นตรงต่ออำเภอ บ้านไผ่ เมื่อปี พ.ศ.2528 การปกครองได้แยกการปกครองออกจากอำเภอบ้านไผ่ ได้มาตั้งกิ่ง อำเภอใหม่ ซึ่งชื่อว่า กิ่งอำเภอบ้านแฮด ตำบลโนนสมบูรณ์ จึงได้ขึ้นตรงต่อกิ่ง อำเภอบ้านแฮด

พื้นที่

เป็นที่ราบลุ่ม เหมือนสภาพทั่วไปของหลายอำเภอ หลายตำบล ดินเหมาะที่จะปลูกไม้สวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.บ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านโต้น อ.พระยืน จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,315 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 400 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลโนนสมบูรณ์ห่างจากจังหวัดขอนแก่น 19 กิโลเมตร โดยถนนมิตรภาพ ขอนแก่นกรุง

ผลิตภัณฑ์

กระติบข้าว

สถานที่

1.ตลาดลานค้า
2.ลานค้ากลุ่มอาชีพ
3.องค์การบริหารส่วนตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบข้าว

สินค้าโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนสมบูรณ์ กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น