ข้อมูลตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

จากคำบอกเล่าของผู้สูงอายุเดิมที่หมู่บ้านตั้งขึ้นครั้งแรก ชื่อบ้านป่าแต้ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของบ้านหนองแซงเนื่องจากได้เกิดโรคระบาด คน-สัตว์ ล้มตายเป็นจำนวนมาก จึงพากันอพยพหนีบางส่วนไปทางทิศใต้ก่อตั้งหมู่บ้านชื่อ บ้านขามป้อม บางส่วนย้ายมาทางทิศตะวันตก ใกล้หนองน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์บริเวณโดยรอบมีต้นแซงขึ้นโดยตลอด ได้ตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่ตามลักษณะภูมิประเทศในสมัยนั้น ชื่อ "บ้านหนองแซง" ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

พื้นที่

ลักษณะที่ตั้ง ตั้งอยู่ทิศใต้ของกิ่งอำเภอบ้านแฮด ห่างจากอำเภอประมาณ7 กม.มีพื้นที่ทั้งหมด 45 ตร.กม. หรือประมาณ 28,281 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านแฮด กิ่ง อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โคกสำราญ อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,010 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 12 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เริ่มจากถนนมิตรภาพ กรุงเทพฯ-ขอนแก่นแยกสถานีตำรวจภูธรบ้านแฮดไปทางทิศตะวันออกตามถนนลาดยางสายบ้านแฮด-โคกก่อง ถึงหนองแซง ระยะทาง 4.6 กม.

ผลิตภัณฑ์

มะม่วง, ดอกไม้รังไหม

สถานที่

1.สถานีอนามัยตำบลหนองแซง
2.องค์การบริหารส่วนตำบล
3.สถานีตำรวจชุมชนตำบล
4.โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม
5.วัดสุมังคลาราม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าขาวม้า
2 ดอกไม้จากรังไหม ได้แก่ ดอกมะลิ ดอกบัว ดอกทิวลิป ดอกดาวกระจาย ฯลฯ มีรูปแบบสีสันสวยงาม
3 มะม่วงนอกฤดู มะม่วงคุณภาพดี มีจำหน่ายตลอดปี

สินค้าโอทอป ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองแซง กิ่งอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น