ข้อมูลตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมแยกมาจากตำบลเปือยใหญ่ อำเภอบ้านไผ่ และยกฐานะบางส่วนเป็นเขตเทศบาลตำบลโนนศิลา กิ่ง อ.โนนศิลา มีหมู่บ้านในปกครอง 7 หมู่บ้าน (สังกัดเขตการปกครองของเทศบาล 5 หมู่บ้าน) ในปี 2546 ทุกหมู่บ้านตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนศิลาทั้งหมด

พื้นที่

มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มและที่ราบเหมาะสำหรับการทำนา ส่วนที่สูงเหมาะสำหรับการปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และหม่อน ฤดูน้ำหลากจะไหลบ่าลงยังที่ราบลุ่มอย่างรวดเร็วก่อให้เกิดความเสียหายเป็นประจำ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.โนนแดง กิ่งอ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อ ต.หนองแวงนางเบ้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและหาของป่า

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภคทุกประเภท มีครบพร้อมทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

1.รถไฟมีทางรถไฟวิ่งผ่านคู่ขนานกับถนนมิตรภาพกรุงเทพ-หนองคาย โดยมีสถานีขนถ่ายผู้โดยสารจำนวน 1 สถานี สำหรับถนนทั่วไปในตำบล (ระหว่างหมู่บ้าน ยังเป็นถนนดินลูกรังเป็นส่วนใหญ่)
2.ทางรถยนต์ ถนนสายกรุงเทพ-หนองคาย ผ่านผ่ากลางพื้นที่ตำบล จึงสะดวกมากในการเดินทางทุกฤดูกาล

ผลิตภัณฑ์

น้ำผึ้งป่า

สถานที่

1.ที่ว่าการกิ่ง อ.โนนศิลา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้งป่า เป็นน้ำผึ้งตามธรรมชาติ จำหน่ายได้ทั้งรังและบีบน้ำหวานบรรจุภาชนะ
2 ปลาส้มตัว ปลาส้มตัว
3 เข็มกลัดติดเสื้อ ใช้ติดเสื้อสีสันสวยงาม

สินค้าโอทอป ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลโนนศิลา กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น