ข้อมูลตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหนองปลาหมอ แต่เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของอำเภอเปือยใหญ่ ต่อมาได้แยกการปกครองออกจากตำบลเปือยใหญ่ จำนวน 7 หมู่บ้าน ออกมาเป็นตำบลหนองปลาหมอ สาเหตุที่ชื่อตำบลหนองปลาหมอ เพราะบ้านหนองปลาหมอเป็นชุมชนเก่าแก่ที่เป็นศูนย์กลางของตำบล ซึ่งแต่ก่อนมีชื่อว่าหนองตาหมอ ที่เกิดจากหมอยาโบราณได้เดินทางมาขายยาโบราณบริเวณหนองน้ำใกล้หมู่บ้าน และได้ล้มป่วยเสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ณ หนองน้ำใกล้หมู่บ้านชาวบ้าน จึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่าหนองตาหมอ ต่อมาเรียกเพี้ยนตามที่ชาวบ้านถนัดว่า "ตำบลหนองปลาหมอ" มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.56 ตร.กม. หรือประมาณ 18,478 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง สลับกับที่ลุ่มเป็นบางแห่ง ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.โนนแดง และ ต เปือยใหญ่ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองแวงนางเม้า อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านหัน กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองปลาหมอ กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทอผ้า ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,870 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2
2. ทางหลวงแผ่นดินระหว่างหน้าที่ว่าการอำเภอและจังหวัด
3. ถนน รพช.ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอ - ตำบลหนองปลาหมอ
4. ถนน รพช.ตำบลหนองปลาหมอ - อำเภอชนบท

ผลิตภัณฑ์

ปลาร้าบอง

สถานที่

1. อบต.หนองปลาหมอ
2. สถานีอนามัยตำบล
3. วัดอัมพวัน
4. วัดศิริธรรมมงคล
5. วัดอรัญญวาส
6. วัดสระบัวรอง
7. ดอนปู่ตา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ปลาร้าบอง ผลิตภัณฑ์ปลาร้าบอง บรรจุใส่กระป๋อง สามารถรับประทานได้ทันที คุณภาพดี มีรสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่วัตถุกันเสีย

สินค้าโอทอป ตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองปลาหมอ กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น