ข้อมูลตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหัน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของกิ่งอำเภอโนนศิลา ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหัน หมู่ 2 บ้านถนนงาม หมู่ 3 บ้านหนองไฮ หมู่ 4 บ้านห้วยแคน หมู่ 5 บ้านวังยาว หมู่ 6 บ้านหนองขี้เห็น หมู่ 7 บ้านห้างข้าว หมู่ 8 บ้านหนองน้ำขุนเหนือ หมู่ 9 บ้านนองน้ำขุนใต้ หมู่ 10 บ้านหนองแวง หมู่ 11 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 12 บ้านหนองแวงน้อย หมู่ 13 บ้านหนองทุ่ม หมู่ 14 บ้านกุดหลง หมู่ 15 บ้านดอนกู่

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ ดินเป็นดินปนทราย สภาพป่าไม้ถูกทำลาย เป็นป่าเต็ง ป่ารัง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แคนเหนือ และ ต.หนองน้ำใส อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง และ ต.โจดหนองแก อ.พล จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.โนนศิลา และ ต.โนนแดง กิ่ง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,529 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 13 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.09 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสู่ตำบลมี 2 ทางหลัก ทิศเหนือจากอำเภอบ้านไผ่ ตำบลแคนเหนือถึงที่ทำการกำนันและที่ทำการ อบต. ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร และทิศตะวันตก ผ่านเทศบาลตำบลโนนศิลาถึงที่ทำการ อบต. ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

เส้นไหมทอผ้า

สถานที่

1. อบต.บ้านหัน
2. วัดศรีประชาสรรค์บ้านหัน

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
2 ผ้าไหม ผ้าไหม
3 ผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าไหมมัดหมี่
4 เส้นไหม กลุ่มนำตัวไหมอ่อนมาจากสำนักงานส่งเสริมการเกษตร ซื้อมาแผ่นละ 150 บาท นำมาเลี้ยงในโรงเลี้ยงวัยอ่อน 12-15 วัน จะได้ตัวไหมอยู่ในวัย 3 และ 4 นำอาหารคือใบหม่อนมาเลี้ยงให้สมูบรณ์ จะได้ตัวไหมในวัย 5 หรือรังไหม
5 แชมพู แชมพูประกอบด้วยสมุนไพรหลายชนิด

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบ้านหัน กิ่งอำเภอโนนศิลา ขอนแก่น