ข้อมูลตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลพันดอนเป็นตำบลที่ขนาดใหญ่ในอดีต ที่ทำการอำเภอตั้งอยู่ในเขตตำบลพันดอน และ ต.พันดอน ได้แบ่งแยกออกเป็น ต.ผาสุก ต.ห้วยสามพาด

พื้นที่

พื้นที่ราบเหมาะสำหรับทำการเกษตรกรรม เช่น ปลูกข้าว พืชไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.ผาสุก ต.เชียงแขว อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.ปะโค อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.ตูมใต้ ต.กุมภวาปี อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อ.หนองแสง จ.อุดรธานี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีโทรศัพท์ใช้ในเขต อบต. 365 ครัวเรือน

การเดินทาง

ติดถนนมิตรภาพ อุดรธานี - ขอนแก่น การคมนาคมได้ทั้งรถยนต์ และรถไฟ

ผลิตภัณฑ์

ผักปลอดสารพิษ

สถานที่

1. วัดจอมศรี
2. สถานีอนามัย 2 แห่ง
3. โรงเรียน
4. ที่ทำการ อบต.พันดอน
5. พระพุทธบารมีโลกกาธิบดีดำรง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หนองศรีเจริญ เป็นหนองน้ำประจำหมู่บ้านไว้สำหรับทำการเกษตร
2 พระพุทธรูปใหญ่วัดโพธิชัย พระพุทธรูปดินธารราษฎร์ปางขอฝน ประดิษฐานอยู่ที่วัดโพธิชัย บ้านพันดอน ต.พันดอน ซึ่งประชาชนให้ความเคารพนับถืออย่างยิ่ง
3 การประกวดข้าวหลาม ข้าวหลามเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของ ต.พันดอน จนได้สมญานามว่า "ข้าวหลามหวานมันพันดอน" งานประเพณีจะมีขึ้นในห้วงเดือน พฤศจิกายน
4

ร้านอาหาร
1 ร้านอาหารสวนทิพย์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวหลาม ข้าวหลาม
2 ตะกร้าสานจากก้านมะพร้าว ตะกร้าสานจากก้านมะพร้าว
3 ผักปลอดสารพิษ เพาะปลูกโดยไม่ใช้สารพิษ หรือ เคมีภัณฑ์
4 หมอนอิง หมอนอิง

สินค้าโอทอป ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพันดอน อำเภอกุมภวาปี อุดรธานี