ข้อมูลตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลตาลโกน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสว่างแดนดิน ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้แยกบ้านตาลโกนออกเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งเป็นหมู่ 10 บ้านตาลโกน ต่อมาในปี พ.ศ.2543 แยกหมู่บ้านเพิ่มอีก หนึ่งหมู่บ้าน ปัจจุบันตำบลตาลโกนแบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านตาลโกน หมู่ 2 บ้านโคกพุทรา หมู่ 3 บ้านโคกกลาง หมู่ 4 บ้านเล่า หมู่ 5 บ้านโคกสุวรรณ หมู่ 6 บ้านหนองตอกแป้น หมู่ 7 บ้านหนองแสนแปน หมู่ 8 บ้านหนองดินดำ หมู่ 9 บ้านหนองแสง หมู่ 10 บ้านตาลโกน หมู่ 11 บ้านโคกพุทรา

พื้นที่

มีเนื้อที่ทั้งหมด 29.4 ตร.กม. หรือประมาณ 18,391 ไร่ สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินเป็นดินร่วมปนทราย เหมาะแก่การทำการเกษตรกรรม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แวง, ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน และ ต.วัฒนา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์ ทำไม้กวาดมือเสือ ทอผ้าไหม ผ้าฝ้าย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,329 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

การเดินทางจากอำเภอเมือง ตามถนนสายสกลนคร - อุดรธานี ระยะทาง 68 กิโลเมตร ถึงเทศบาลดอนเมือง ตำบลแวงเลี้ยวซ้ายไปตำบลตาลเนิ้ง ถึงบ้านนาเตียง ตำบลตาลเนิ้งและเลี้ยวขวาไปตามถนนสายนาเตียง - เหล่าใหญ่ ระยะทาง 8 กิโลเมตร ถึงบ้านหนองแสนแปน

ผลิตภัณฑ์

ไม้กวาดมือเสือ,ผ้าไหมมัดหมี่

สินค้าโอทอป ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน สกลนคร