ข้อมูลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ เดิมเป็นสภาตำบลตามประกาศคณะปฎิบัติ ฉบับ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลแม่เหียะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 95 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะถือเป็นหนึ่งในองค์การบริหาร ส่วนตำบล 617 แห่ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศครั้งแรก

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยที่ลาดเชิงเขา ที่เนินสลับด้วยพื้นที่บางตอนที่ค่อนข้างราบ มีเทือกเขาดอยสุเทพทอดตัวเป็นแนวยาวห้อมล้อมพื้นที่ตะวันตก ระดับความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความลาดชันอยู่ในช่วง 0-15 % โดยพื้นที่ค่อย ๆ ลาด จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก โดยมีลำห้วยแม่เหียะไหลผ่านในตำบลแม่เหียะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สุเทพ, ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองควาย, ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองควาย, ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ ประกอบอาชีพ รับราชการ, รับจ้างทั่วไป, รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย และเกษตรกรรม
นอกเหนือจากอาชีพดังกล่าว อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลแม่เหียะ ในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผากันอย่างแพร่หลาย และถือเป็นสินค้าที่สามารถนำไปขายให้กับชุมชนอื่น นำรายได้เข้าสู่ตำบลเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาแทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เพราะสาเหตุไม่มีคนที่จะสืบทอด

สาธารณูปโภค

ในตำบลแม่เหียะ ส่วนใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก อันได้แก่
(1) ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด
(2) ทางหลวงหมายเลข 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หางดง (คลองชลประทาน)
(3) ทางหลวงหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่
การเดินทางโดยทางรถยนต์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ ไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อบต.แม่เหียะ ไปยังเวียงกุมกาม ประมาณ 3 กม.
ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่
(2) อบต.แม่เหียะ ไปยังที่ว่การอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 8 กม.
ใช้เส้นทางถ.เชียงใหม่-ฮอด เชื่อมถ.มหิดล
(3) อบต.แม่เหียะไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 20 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หางดง (คลองชลประทาน)
(4) อบต.แม่เหียะ ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประมาณ 12 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 ถ.ห้วยแก้ว
(5) อบต.แม่เหียะ ไปยังดอยสุเทพ ประมาณ 27 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 เชื่อมถนนห้วยแก้ว
(6) อบต.แม่เหียะ ไปยังอาเขต ประมาณ 15 กม.
ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่ เชื่อมถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง
(7) อบต.แม่เหียะไปยับดอยอินทนนท์ ประมาณ 5 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 108

ผลิตภัณฑ์

โคมไฟเส้นด้าย-ผ้าบาติก,ผลิตภัณฑ์หุ้มผ้าลินิน

สถานที่

1.วัดตำหนัก
2.วัดอุโบสถ
3.วัดป่าจี้
4.วัดพระธาตุดอยคำ
5.วัดท่าข้าม
6.วัดดอนปิน
7.วัดสวนพริก
8.น้ำตกตาดหมาไห้

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดพระธาตุดอยคำ วัดดอยคำ ตั้งอยู่เลขที่ 108 ม3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สร้างในสมัยพระนางจามเทวีกษัตริย์ แห่งลำพูน โดยพระโอรสทั้ง 2 เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ. 1230 ประกอบด้วยเจดีย์บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์และพระพุทธรูปปูนปั้น เดิมชื่อวัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกวัด "ดอยคำ"
2 น้ำตกตาดหมาไห้ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยเสุเทพ-ปุย ในพื้นที่หมู่ที่ 3 บ้านแม่เหียะใน ใช้เส้นทางลัดเลาะตามไหล่เขา เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ถือได้ว่า เป็นน้ำตกที่ยังอยู่ในเชิงอนุรักษ์
3 ไนท์ซาฟารี สวนสัตว์กลางคืน (Chiang Mai Night Safari) อยู่ในเขตปกครองตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ และตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
4 วัดตำหนัก วัดตำหนัก หรือ (วัดสิริมังคลาจารย์) ตั้งอยู่ ณ หมู่บ้านตำหนัก เลขที่ 72 หมู่ 1 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยตั้งอยู่ทิศตะวันตกของถนนเชียงใหม่-หางดง มีพื้นที่ติดกับสนามบินเชียงใหม่ด้านทิศใต้ของทางเข้าวัดตรงข้ามกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ทั้งหมด 12 ไร่ 19 ตารางวา คาดว่าสร้างเมื่อประมาณปี 2038 ในรัชสมัยพระเจ้าดิลกปนัดดดา (พระเจ้าเมืองแก้ว) รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงค์เม็งรายของอาณาจักรล้านนา
5 วัดอุโบสถ วัดอุโบสถ ตั้งอยู่เลขที่ 67 บ้านบ่อ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัด เนื้อที่ 5 ไร 2 งาน 58 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40445 และมีที่ดินธรณีสงฆ์อีกหนึ่งแปลง เนื้อที่ 3 งาน 94 ตารางวา โฉนดเลขที่ 40446 มีศาสนวัตถุ ประกอบด้วย อุโบสถที่เก่าแก่อายุกว่า 150 ปี More >>> วัดอุโบสถ
6 วัดท่าข้าม วัดท่าข้าม ตั้งอยู่เลขที่118 ม.4 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่เดิมชื่อวัดแม่เหียะ ย้ายวัดจากวัดเดิมซึ่งอยู่ทางด้านทิศใต้ของลำน้ำแม่เหียะ ปัจจุบันอยู่ในที่ถือครองของนายแปง ศรีมณี มาสร้างวัดท่าข้ามขึ้นทางด้านทิศเหนือของลำน้ำแม่เหียะ ที่ได้ชื่อใหม่ว่า "วัดท่าข้าม"
7 วัดต้นปิน วัดต้นปินตั้งอยู่เลขที่ 110 หมู่ 5 บ้านดอนปิน ถ.เชียงใหม่ หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
8 วัดสวนพริก วัดสวนพริก ตั้งอยู่เลขที่201/1 ม.3 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เดิมเป็นวัดร้าง และได้เข้ามาบูรณะในปี พ.ศ.2523 และทำการก่อสร้างวิหาร เมื่อปี พ.ศ.2525 ภายในวิหารมีฐานเก่า มีซากดินจี่และรอบๆ บริเวณวิหารมีแนวรั้วและประตูวัดที่เก่าแก่หลงเหลืออยู่ และได้ทำการบูรณะในส่วนต่างๆ จนถึงปัจจุบัน เช่น กุฎีสงฆ์ อุโบสถ เป็นต้น

โรงแรม
1 ดอกลำไย แคมป์ปิ้ง แอนด์ รีสอร์ท 321 หมู่ 6 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร : 0 5327 3736, 0 5343 0268-9 โทรสาร : 0 5343 0269 ราคา 700 - 1,500 บาท
2 บ้านแสนดอย 199/135 บ้านในฝันโครงการ 2 หมู่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร : 053 839 260
3 โรงแรมวีนัส 139 ม.5 ต.แม่เหียะ ถ.เชียงใหม่-ฮอด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

ร้านอาหาร
1 ห้องอาหารแสนคำ สโมสรบ้านในฝัน ถ.คันคลองชลประทาน ยำตะไคร้, แกงคั่วเห็ดหอม, ชะอมหมู่ย่าง เวลาเปิด-ปิด 10.00-22.00 โทร.053-838990

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าหนังวัว กระเป๋าหนังวัว
2 กล่องทิชชู่ และ กรอบรูปหุ้มผ้าลินินสกรีนลาย กล่องทิชชู่ และ กรอบรูปหุ้มผ้าลินินสกรีนลาย
3 กล่องเก็บชุดเครื่องประดับ กล่องเก็บชุดเครื่องประดับ
4 ของตกแต่งงานคริสมาสต์ ของตกแต่งงานคริสมาสต์
5 ทองพับกรอบ ทองพับกรอบ
6 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
7 ผ้าบาติก ใช้ฝีมือแรงงานในหมู่บ้าน การเพ้นท์สี โดยใช้มือวาดเขียนรูปด้วยสี
8 ลูกประคบสมุนไพร ลูกประคบสมุนไพร
9 หัตถกรรมลูกปัดย้อนยุค หัตถกรรมลูกปัดย้อนยุค
10 หินทรายปั้นสด หินทรายปั้นสด
11 อาหารแปรรูป อาหารแปรรูป
12 แคบหมูน้อย แคบหมูน้อย
13 แฮร์โคทน้ำมันมะพร้าว แฮร์โคทน้ำมันมะพร้าว
14 โคมไฟเส้นด้าย เป็นการนำเส้นด้ายมาพันจนเป็นรูปทรงตามความต้องการ มีรูปแบบสวยงาม หลากสี หลายลาย
15 โคมไฟไม้ไผ่ โคมไฟไม้ไผ่
16 โลชั่นขมิ้นสมุนไพร โลชั่นขมิ้นสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่