ข้อมูลตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ เดิมเป็นสภาตำบลตามประกาศคณะปฎิบัติ ฉบับ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ซึ่งมีฐานะเป็นส่วนหนึ่งของราชการบริหารส่วนภูมิภาค ต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งสภาตำบลแม่เหียะตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 2 มีนาคม 2538 เป็นผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะมีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามมาตรา 95 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะถือเป็นหนึ่งในองค์การบริหาร ส่วนตำบล 617 แห่ง ที่กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศครั้งแรก

พื้นที่

สภาพพื้นที่โดยทั่ว ๆ ไป ประกอบด้วยที่ลาดเชิงเขา ที่เนินสลับด้วยพื้นที่บางตอนที่ค่อนข้างราบ มีเทือกเขาดอยสุเทพทอดตัวเป็นแนวยาวห้อมล้อมพื้นที่ตะวันตก ระดับความสูงโดยเฉลี่ยประมาณ 300 เมตร จากระดับน้ำทะเล ความลาดชันอยู่ในช่วง 0-15 % โดยพื้นที่ค่อย ๆ ลาด จากทิศเหนือสู่ทิศใต้ และทิศตะวันตกสู่ทิศตะวันออก โดยมีลำห้วยแม่เหียะไหลผ่านในตำบลแม่เหียะ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สุเทพ, ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองควาย, ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองควาย, ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

ส่วนใหญ่ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ ประกอบอาชีพ รับราชการ, รับจ้างทั่วไป, รัฐวิสาหกิจ, ค้าขาย และเกษตรกรรม
นอกเหนือจากอาชีพดังกล่าว อาชีพดั้งเดิมของชาวตำบลแม่เหียะ ในสมัยก่อนนั้นส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผากันอย่างแพร่หลาย และถือเป็นสินค้าที่สามารถนำไปขายให้กับชุมชนอื่น นำรายได้เข้าสู่ตำบลเป็นอย่างมาก แต่ในปัจจุบันอาชีพทำเครื่องปั้นดินเผาแทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว เพราะสาเหตุไม่มีคนที่จะสืบทอด

สาธารณูปโภค

ในตำบลแม่เหียะ ส่วนใหญ่มีระบบสาธารณูปโภคครบถ้วน

การเดินทาง

มีถนนสายหลัก อันได้แก่
(1) ทางหลวงหมายเลข 108 เชียงใหม่-ฮอด
(2) ทางหลวงหมายเลข 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หางดง (คลองชลประทาน)
(3) ทางหลวงหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่
การเดินทางโดยทางรถยนต์จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหียะ ไปยังสถานที่สำคัญต่าง ๆ ดังนี้
(1) อบต.แม่เหียะ ไปยังเวียงกุมกาม ประมาณ 3 กม.
ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่
(2) อบต.แม่เหียะ ไปยังที่ว่การอำเภอเมืองเชียงใหม่ ประมาณ 8 กม.
ใช้เส้นทางถ.เชียงใหม่-ฮอด เชื่อมถ.มหิดล
(3) อบต.แม่เหียะไปยังศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 20 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่-หางดง (คลองชลประทาน)
(4) อบต.แม่เหียะ ไปยังอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ประมาณ 12 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 ถ.ห้วยแก้ว
(5) อบต.แม่เหียะ ไปยังดอยสุเทพ ประมาณ 27 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 121 เชื่อมถนนห้วยแก้ว
(6) อบต.แม่เหียะ ไปยังอาเขต ประมาณ 15 กม.
ใช้ทางหลวงชนบทหมายเลข ชม 3029 วงแหวนรอบกลางเชียงใหม่ เชื่อมถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง
(7) อบต.แม่เหียะไปยับดอยอินทนนท์ ประมาณ 5 กม.
ใช้ทางหลวงหมายเลข 108

ผลิตภัณฑ์

โคมไฟเส้นด้าย-ผ้าบาติก,ผลิตภัณฑ์หุ้มผ้าลินิน

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่