ข้อมูลตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลอินทขิล เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแม่แตง มีจำนวนหมู่บ้านทั้งสิ้น 18 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านป่าจี้ หมู่ 2 บ้านวังแดง หมู่ 3 บ้านหัวดง หมู่ 4 บ้านม่วงคำ หมู่ 5 บ้านทาต้นปุย หมู่ 6 บ้านหางดง หมู่ 7 บ้านปง หมู่ 8 บ้านเด่น หมู่ 9 บ้านทับเดื่อ หมู่ 10 บ้านหนองออน หมู่ 11 บ้านสันป่าตอง หมู่ 12 บ้านปางห้วยตาด หมู่ 13 บ้านปางกว้าง หมู่ 14 บ้านแม่ทะลาย หมู่ 15 บ้านเวียงดัง หมู่ 16 บ้านปางกื้ด หมู่ 17 บ้านมืดกา หมุ่ 18 บ้านหนองผึ้ง

พื้นที่

มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงและภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่าน ทางตอนใต้ของตำบลมีที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับอ ต.บ้านเป้า และ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านช้าง และ ต.แม่แตง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,510 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 25 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางได้ 2 ทาง คือ
1. สายเชียงใหม่ - ฝาง กม.ที่ 4
2. ถนนเข้าเขื่อนแม่งัด ระยะทาง 3 กม.

ผลิตภัณฑ์

พรมเช็ดเท้า, กางเกงผ้าฝ้าย

สถานที่

1. วัดบ้านเด่น
2. ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว
3. หมู่บ้านช้างแม่ปิง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กางเกงผ้าฝ้าย กางเกงผ้าฝ้าย
2 ขนมดอกจอก ขนมดอกจอก
3 คาแฟคานู คาแฟคานู
4 ชาอู่หลง ชาอู่หลง แก้กระหาย ชุ่มคอ สดชื่น แก้ท้องเสีย ไม่ใส่สารกันบูด
5 น้ำผึ้งญาดา (ลำไย) น้ำผึ้งญาดา (ลำไย)
6 ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ (ดอกแคทธียา) ผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์ (ดอกแคทธียา)
7 พรมเช็ดเท้า พรมเช็ดเท้า
8 พรมเช็ดเท้า ผลิตภัณฑ์พรมเช็ดเท้า ทำด้วยความประณีต สวยงาม แข็งแรง ทนทาน รูปทรงต่าง ๆ เช่น สี่เหลี่ยม วงกลม และหัวใจ มีให้เลือกมากมาย ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

สินค้าโอทอป ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง เชียงใหม่