ข้อมูลตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว เชียงใหม่

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำแพร่ประชากรส่วนใหญ่อพยพมาจากอำเภอหางดง อำเภอสันทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ และต่อมาได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน ตำบล ตามถิ่นฐานที่อพยพมา ประชากรมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน โดยเฉพาะหมู่6 จะเป็นราษฎรชาวเขา เผ่าอาข่า กระเหรี่ยง ส่วนหมู่ที่ 8 บ้านป่าอ้อ เป็นชาวเขาเผ่าลีซู จีนฮ่อ และพื้นที่บางส่วนของตำบลเป็นเขตอุทยานแห่งชาติศรีล้านนา

พื้นที่

พื้นที่โดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นภูเขา และป่าไม้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของพื้นที่ทั้งหมด ส่วนพื้นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ทั้งหมด

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ปั๋ง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งหลวง และ ต.เขื่อนผาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เชียงดาว และ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

-ระบบไฟฟ้า หมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บางส่วนของบ้านแม่ละงอง และบ้านป่างิ้วบางส่วน
-ระบบประปา มีระบบประปาหมู่บ้านใช้ทุกหมู่บ้าน ยกเว้น บางส่วนของบ้านแม่ละงอ และบ้านป่างิ้วบางส่วน
- ระบบโทรศัพท์ หมู่บ้านที่ยังไม่มีโทรศัพท์ใช้ คือ บางส่วนของ บ้านน้ำแพร่ หมู่4 และบางส่วนของ บ้านป่างิ้ว หมู่2

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลน้ำแพร่ สามารถเดินทางได้ 3 เส้นทาง
1.จากทางหลวงสายพร้าว-ปิงโค้ง บริเวณด้านทิศเหนือ
2.เส้นทางจากถนนหน้าที่ว่าการอำเภอพร้าว มาทางทิศตะวันตก ผ่านที่ทำการไปรษณีย์ อำเภอพร้าว เข้าสู่เส้นทางบ้านแม่งัด ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว ประมาณ 4 กิโลเมตร
3.เส้นทางหลวงสายเชียงใหม่-พร้าว แยกเข้าซอยวัดป่าจี้ตำบลททุ่งหลวงมาทางทิศตะวันตก ประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

น้ำพริก-ถั่วลิสงตัดผสมงา-ผักปลอดสารพิษ

เว็บไซต์ : เทศบาลตำบล น้ำแพร่ (http://www.namphrae.org/)

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว เชียงใหม่