ข้อมูลตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำแพร่เป็นตำบลหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอมีหมู่บ้านทั้งหมด 11 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านเวียงด้ง หมู่2 บ้านศาลา หมู่3 บ้านแพะขวาง หมู่4 บ้านน้ำแพร่ หมู่5 บ้านป่าจี้ หมู่6 บ้านแสนตอ หมู่7 บ้านท่าไม้ลุง หมู่8 บ้านแม่ขนิลใต หมู่9 บ้านดอยถ้ำ หมู่10 บ้านน้ำบุ่น หมู่11 บ้านเวียงด้ง ประชากรเป็นคนเมือง ส่วนมากนับถือศาสนาพุทธ

พื้นที่

ตำบลน้ำแพร่อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหางดงประมาณ 4 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ลาดเชิงเขา บางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน ป่าแม่ขนิล ป่าแม่ท่าช้าง มีพื้นที่ประมาณ 80.55 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 50,340.75 ไร่ เมือง มีประชากรอยู่ไม่หนาแน่น เนื่องจากสภาพพื้นที่ไม่สมบูรณ์ ระบบชลประทานไปไม่ถึง และบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก รับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริม ทำอุตสาหกรรมในครัวเรือนและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ด้านการโทรคมนาคม มีโทรศัพท์สาธารณะในหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบล มีถนนสายหลักเข้าสู่ตำบลด้วยถนนสายคันคลองชลประทาน ที่เป็นถนนลาดยางแอสฟัลท์ ระยะทาง 30 กม.จากจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับเส้นทางเชื่อมในหมู่บ้านต่างๆภายในตำบลเป็นถนน คสม.และถนนดินลูกรังบางสาย

ผลิตภัณฑ์

อุทยานแห่งชาติออบขาน-พระธาตุดอยถ้ำ

สถานที่

1.ที่ทำการอบต.
2.โรงเรียนบ้านแสนตอ
3.วัดศาลา
4.วัดเวียงด้ง
5.วัดเอรัณฑวัน
6.วัดอุโบสถ
7.วัดจำปาลาว
8.วัดทุ่งร้งแร้ง
9.วัดนิลประภา
10.อุทยานออบขาน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติออบขาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่อยู่ไม่ไกลจากตัวจังหวัดเชียงใหม่ เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีเวลาการเดินทางไม่มาก อยู่ในบ้านแม่ขนิลใต้ หมู่8 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่
2 พระธาตุดอยถ้ำ เป็นวัดสำคัญของตำบลที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลน้ำแพร่ ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม การคมนาคมสะดวก ตั้งอยู่ในบ้านดอยถ้ำ หมู่9 ต.น้ำแพร่
3 อุทยานแห่งชาติออบขาน

โรงแรม
1 บ้าน เทวะ มนตรา รีสอร์ท แอนด์ สปา 9 หมู่ 11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร : 0 5343 2972-3 โทรสาร : 0 5343 2972-3 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 3,400 - 20,000 บาท
2 ฟ่อนคำ วิลเลจ 333 หมู่ 11 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร : 0 5312 5340 โทรสาร : 0 5312 5342 จำนวนที่พัก 52 ห้อง, ราคา 3,500 - 25,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 เซรามิค เซรามิค

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง เชียงใหม่