ข้อมูลตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลปงตำเป็นตำบลเก่าแก่ตำบลหนึ่งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนแยกการปกครองเป็นกิ่งอำเภอไชยปราการ ได้มีการแบ่งแยกการปกครองออกจากตำบลปงตำอีก 3 ตำบล คือ ตำบลศรีดงเย็น หนองบัว และแม่ทะเล ปัจจุบัน ต.ปงตำ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน คือ บ้านปงตำ บ้านท่า บ้านปางควาย บ้านมิตรอรัญ บ้านป่ารวก บ้านห้วยบง บ้านห้วยม่วง และบ้านทุ่งยาว

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศ เป็นหมู่บ้านพื้นที่ราบ คือหมู่ที่ 1-6 และหมู่8 พื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา 1 หมู่บ้าน คือบ้านห้วยบง หมู่7 เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่ขา อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ิทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ต.แม่ทะลล อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม หัตถกรรมครัวเรือน

สาธารณูปโภค

ตำบลปงตำ มีไฟฟ้าครบทั้ง 8 หมู่บ้าน มีระบบประปาหมู่บ้านบางหมู่ สำหรับน้ำดื่มน้ำใช้ส่วนใหญ่ จะใช้จากบ่อน้ำตื้น มีโทรศัพท์ครบทุกหมู่บ้าน มีที่พักเป็นเก็สเฮ้า 1 แห่ง มีตลาดสดระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง

การเดินทาง

การเดินทางเข้าถึงตำบลปงคำ โดยเส้นทางหลักจากตัวเมืองเชียงใหม่โดยถนน โชตนา-ฝาง กิโลเมตรที่ 128 ถึงตัวที่ตั้งอำเภอไชยปราการอยู่ในเขตหมู่ที่ 2 ต.ปงตำ และมีถนนภายในตำบลเป็นถนนคอนกรีต 8 สาย และถนนลาดยาง จำนวน 2 สาย

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอพื้นเมือง,มันฝรั่งทอดกรอบ

สถานที่

1.ที่ว่าการอำเภอไชยปราการ
2.ธนาคาร 3 แห่ง
3.เขื่อนห้วยบง
4.ฝายเก็บน้ำบ้านปงตำ

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนห้วยบง เป็นเขื่อนกักเก็บน้ำขนาดเล็กเพื่อใช้ในการเกษตรภายในตำบล มีทิวทัศน์สวยงามสามารถพักผ่อนได้ตามธรรมชาติทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพักผ่อนตามอัธยาศัย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้ากะเหรี่ยง (เสื้อปักเดือย) ผ้ากะเหรี่ยง (เสื้อปักเดือย)
2 ผ้าคลุมไหล่ ผ้าคลุมไหล่
3 ผ้าทอกะเหรี่ยง ผ้าทอกะเหรี่ยงได้แก่ เสื้อทรงกระเหรี่ยง ชาย-หญิง ชุดประจำเผ่า ชาย-หญิง ย่าม ผ้าสะไบ ผ้าปูโต๊ะ
4 มันทอดกรอบ มันทอดกรอบ

สินค้าโอทอป ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ เชียงใหม่