ข้อมูลตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ราษฎรตำบลกล้วยแพะแต่เดิมเป็นชุมชนเผ่าไทยลื้อ ทั้งหมดมี 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านห้วยหลวง หมู่ที่ 2 บ้านกล้วยแพะ หมู่ที่ 3 บ้านประสบสุข หมู่ที่ 4 บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 5 บ้านก้วยกลาง ซึ่งอพยพมาจากแคว้นสิบสองปันนา ประเทศจีน มีอาชีพหลักคือการทำนา เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย จนมาถึงปัจจุบันนี้

พื้นที่

สภาพทั่วไปเป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตชลประทาน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลพระบาท ตำบลชมพู
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลแม่ทะ ตำบลพระบาท
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลชมพู ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย

สาธารณูปโภค

หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจำนวน 8 หมู่บ้าน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 100 มีระบบประปาทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

สายลำปาง - แม่ทะ ระหว่างกิโลเมตรที่ 7 - 14 ซึ่งอยู่ห่างจากอำเภอ 7 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถั่วงอก,กระดาษสา

สถานที่

1.วัดพระธาตุม่วงคำ
2.สถานีอนามัยบ้านกล้วยแพะ
3.สถานีอนามัยบ้านม่วง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 การ์ดอวยพรกระดาษสา การ์ดอวยพรกระดาษสา
2 ถ่านอัดแท่ง ถ่านอัดแท่ง
3 ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ชนไก่ 2004) ผลิตภัณฑ์เซรามิค (ชนไก่ 2004)

สินค้าโอทอป ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมือง ลำปาง