ข้อมูลตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังเหนืออยู่ในการปกครองของอำเภอวังเหนือ ซึ่งเดิมอำเภอวังเหนืออยู่ในฐานะเป็นตำบลวังเหนือ ขึ้นอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ในปี พ.ศ.2483 ได้รับการจัดตั้งให้เป็นกิ่งอำเภอวังเหนือ ขึ้นกับอำเภอแจ้ห่ม ต่อมาในปี พ.ศ.2500 ได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอวังเหนือ ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 ตำบล คือ ตำบลวังเหนือ ตำบลทุ่งฮั้ว ตำบลร่องเคาะ และเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ตำบลวังเหนือได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังเหนือ

พื้นที่

สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา ซึ่งหมู่ที่ 1,3,4,5,7,8 ตั้งอยู่กลางหุบเขา อยู่ติดอำเภอ 1 กิโลเมตร คือหมู่ที่ 7 บ้านแม่เฮีย และอยู่ใกล้อำเภอ 15 กิโลเมตร คือหมู่ที่ 8 บ้านป่าเหียง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ทุ่งฮั้ว อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังใต้ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังซ้าย อ.วังเหนือ จ.ลำปาง
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ค้าขาย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 515 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 150 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางเข้าสู่ตำบลใช้เส้นทางหลวง เข้าสู่อำเภอแจ้ห้ม และเข้าอำเภอวังเหนือ ระยะทางประมาณ 107 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางพะเยา - เชียงใหม่ เข้าสู่ตำบลวังทอง ถึงอำเภอวังเหนือ ระยะทางประมาณ 45 กิโลเมตร ส่วนเส้นทางจากตำบลแม่ขะจาน อำเภอแม่สวย จังหวัดเชียงราย ผ่านอำเภอวังเหนือถึงตำบลวังทอง ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าพื้นเมือง

สถานที่

1) แม้น้ำวัง
2) วัดแม่เฮียว
3) วัดห้วยข่อย
4) วัดป่าเหียง
5) อ่างเก็บน้ำแม่เฮียว
6) วัดทัพป่าเส้า

สถานที่ท่องเที่ยว
1 งานสลากภัตร งานสลากภัตร เป็นประเพณีของชาวเหนือ ที่กระทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ มีการตานก๋วยสลากเข้าวัด มีการฟ้อนรำอย่างสวยงาม งานสลากภัตรจัดขึ้น ประมาณเดือน กันยายน -ตุลาคม และมีการฉลองหลังฤดูเก็บเกี่ยวกันอย่างสนุกสนานสร้างความรักความสามัคคีให้ให้ชาวบ้าน
2 งานกีฬา งานกีฬา เชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่าง ทางอบต. กับชาวบ้าน ซึ่งทางอบต.ได้จัดการแข่งขันขึ้นในช่วง เดือน พฤศจิกายน - ธันวาคม ในการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆมากมาย ทั้งกีฬาชาวบ้านซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีสมัยโบราณเอาไว้ อาทิ ปิดตาตีปิ๊บ วิ่งกระสอบ เป็นต้น การแข่งขันกีฬาเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชาวบ้าน และสร้างความสามัคคีในหมู่บ้านด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ผ้าเพนท์ เป็นผ้าเพนท์พื้นเมืองที่นำมาปัก และตัดแต่งตามรูปแบบ
3 ภาพวาดสีน้ำมัน ภาพคนเหมือน ภาพจิตรกรรม ภาพวิว ภาพสัตว์ ภาพทะเล วาดบนผ้า ใช้สีน้ำมัน สีน้ำพลาสติก
4 หม้อน้ำใช้และอ่างปลา หม้อน้ำใช้และอ่างปลา
5 โมบายขอนไม้ โมบายขอนไม้

สินค้าโอทอป ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ ลำปาง