ข้อมูลตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลน้ำชำ ยกฐานะจากสภาตำบลมาเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชำ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2542 มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม เป็นต้นไป

พื้นที่

ตำบลน้ำชำ ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองแพร่ ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 12 กิโลเมตร ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ สำหรับด้านทิศตะวันออกของตำบลมีลักษณะเป็นเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. ห้วยม้า และ ต. แม่หล่าย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. บ้านถิ่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ห้วยม้า และ ต. สวนเขื่อน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. แม่หล่าย และ ต. ทุ่งโฮ้ง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การเลี้ยงโค

สาธารณูปโภค

ปัจจุบันตำบลน้ำชำมีสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ มีครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1134
- ถนนระหัสแพร่ 11008 (บ้านถิ่น – น้ำชำ)
- ถนนอนามัยราชการ พร. 2023 (น้ำชำ – ร่องฟอง)

ผลิตภัณฑ์

สินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร แชมพูสมุนไพร น้ำยาล้างจาน

สถานที่

1) วัดน้ำชำ
2) โรงเรียนบ้านน้ำชำ
3) สถานีอนามัยบ้านน้ำชำ
4) สำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบท
5) สำนักงานตรวจเงินบัญชีสหกรณ์
6) ศูนย์โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า
7) สำนักงานโยธาจังหวัดแพร่
8) ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรชุมชน
9) วนอุทยานแพะเมืองผี
10)วัดดอยปัง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วนอุทยานแพะเมืองผี เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติเป็นเสาหิน และเสาดิน ระยะทางห่างจากอำเภอและจังหวัด 8 กิโลเมตร

ร้านอาหาร
1 ไก่ย้างน้ำชำ 35/1 หมู่ที่ 4 ต.น้ำชำ อ.เมืองฯ จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 0 ไก่ย่าง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สินค้าแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ข้าวกล้องหอมมะลิ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวขาวหอมมะลิ นมถั่วเหลืองผง น้ำพริกเผาถั่วเหลือง

สินค้าโอทอป ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลน้ำชำ อำเภอเมือง แพร่