ข้อมูลตำบลวังธง อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังธง ก่อตั้งขึ้นมาประมาณ 170 ปี ครอบครัวแรกที่ย้ายมาตั้งบ้านเรือน คือครอบครัวพ่อเฒ่าชมพู แม่เฒ่าริ พ่อเฒ่าขัน แม่เฒ่ากองแก้ว พ่อเฒ่าคำ แม่เฒ่าทิพย์ และได้ย้ายมาสมทบอีก 4 – 5 ครอบครัว ผู้ที่อพยพมาทั้งหมด มาจากบ้านหัวข่วง บ้านน้ำคือ ตำบลในเวียง บ้านเหมืองหม้อ ตำบลเหมืองหม้อ บ้านเวียงทอง อำเภอสูงเม่น เมื่อมาตั้งครอบครัวกันแล้ว จึงมีการตั้งชื่อหมู่บ้าน และตำบลขึ้น

พื้นที่

มีสภาพภูมิประเทศส่วนส่วนเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำยมไหลผ่านและมีสภาพพื้นที่ 1 ในสามเป็นภูเขา

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 844 ครัวเรือน

การเดินทาง

โดยใช้ถนนสายสุพรรณ – หัวเมือง ระยะทางจากอำเภอเมืองถึงตำบลวังธง 6 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

วัดปากห้วย,น้ำผึ้ง

สถานที่

1) อบต. วังธง
2) วัดเวียงตั้ง
3) วัดปากห้วย
4) โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง
5) โรงเรียนบ้านปากห้วย
6) สถานีอนามัย ต. วังธง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดเวียงตั้ง เป็นวัดสมัยโบราณ มีสถานที่น่าเที่ยวชม
2 วัดปากห้วย เป็นวัดที่มีอายุยาวนาน มีโบราณสถานหลายแห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง
2 น้ำผึ้ง น้ำผึ้ง

สินค้าโอทอป ตำบลวังธง อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังธง อำเภอเมือง แพร่