ข้อมูลตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลวังหงษ์เป็นตำบลหนึ่งในจังหวัดแพร่ ตั้งมาก่อนปี พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5 ราษฎรอพยพมาจากบ้านนิ้ว คือบ้านเชตวัน บ้านประตูมาร ในปัจจุบัน ในสมัยก่อนไม่มีนามบ้าน จนอยู่มาวันหนึ่งมีหงษ์ 2 ตัว บินมากินน้ำ ชาวบ้านจึงเอาชื่อหงษ์ มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้าน ว่า “บ้านวังหงษ์” ตราบจนปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา ทางทิศตะวันตกเป็นภูเขา ทิศตะวันออกมีแม่น้ำยมเป็นเส้นแบ่งเขตตำบลมีพื้นที่เหมาะสมต่อการเกษตร พื้นที่ทำนาประมาณ 5,700 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่ยม และ ต.ท่าข้าม อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่หล่าย และ ต.แม่คำมี อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต. เวียงต้า อ. ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม เย็บผ้า หัตถกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,151 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 450 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 39.10 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ตำบลวังหงษ์ห่างจากจังหวัดแพร่ ประมาณ 14 กิโลเมตร จากจังหวัดแพร่เข้าสู่ตำบลได้ 3 ทาง คือ 1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 ถึง โจ้โก้แม่หล่าย เลี้ยวขวาเข้าถนน รพช. 3091 2. ถนน รพช. สายหัวเมือง – สุพรรณ 3. ถนนเลียบคันคลองชลประทานฝั่งขวา จากห้วยขมิ้น

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากเศษไม้

สถานที่

1) ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่
2) วัดวังหงษ์ใต้
3) วัดวงหงส์เหนือ
4) วัดพระธาตุดอยโตน

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศูนย์วิจัยพืชสวนแพร่ ได้รับการจัดตั้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ด้านการเกษตร
2 วัดพระธาตุดอยโตน ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลวังหงษ์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของตำบล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์เศษผ้า(พรมเอนกประสงค์พรมเช็ดเท้า) ผลิตภัณฑ์เศษผ้า(พรมเอนกประสงค์พรมเช็ดเท้า)
2 พรมปูพื้น พรมปูพื้น
3 พรมเอนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า (นางวริศรา ชัยจอมแปง) พรมเอนกประสงค์ พรมเช็ดเท้า
4 หัตถกรรมจากไม้ กรงนกทำจากไม้ไผ่ ที่วางโทรศัพท์ กรอบรูป ตู้ เก้าอี้ โต๊ะ ฯลฯ
5 เห็ดนางฟ้า เห็ดนางฟ้า

สินค้าโอทอป ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังหงษ์ อำเภอเมือง แพร่