ข้อมูลตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่คำมีเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง ประกอบไปด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านสันป่าสัก หมู่ 2 บ้านต้นม่วง หมู่ 3 บ้านวังช้าง หมู่ 4 บ้านศรีภูมิ หมู่ 5 บ้านหนองห้า หมู่ 6 บ้านศรีภูมิ หมู่ 7 บ้านใหม่ศรีภูมิ หมู่ 8 บ้านสันป่าสัก หมู่ 9 บ้านต้นม่วง หมู่ 10 บ้านวังช้าง

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่คำมี, ต.ตำหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ และ ต.แม่คำมี อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ตัดเย็บเสื้อผ้า ค้าขาย
อาชีพรอง ทำนา เลี้ยงหมู

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,051 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,800 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ตัดเย็บเสื้อผ้า-ดีเด่นปี 39

สถานที่

1. วัดต้นม่วง
2. วัดวังช้าง
3. วัดศรีภูมิ
4. วัดสันป่าสัก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการตัดเย็บผ้า เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำผ้ามาตัดเย็บเป็นรูปแบบต่างๆ ตามที่ท้องตลาดต้องการ เช่น เสื้อ การเกงสำเร็จรูป หมวก ผ้าห่ม พรมเช็ดเท้า หมอน
2 ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม
3 ผ้ามัดย้อม ผ้ามัดย้อม
4 สุราพื้นบ้าน สุรากลั่นชุมชน

สินค้าโอทอป ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่คำมี อำเภอเมือง แพร่