ข้อมูลตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ต. ทุ่งศรี อยู่ห่างที่ว่าการอำเภอร้องกวางไปทางทิศใต้ประมาณ 2 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,200 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 8,600 ไร่

พื้นที่

ลักษณะพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบสูงและภูเขาอยู่ทางทิศตะวันออกของตำบล ประชากรในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีแม่น้ำแม่คำมี อ่างแม่ถอน เป็นสายเลือดในการประกอบอาชีพ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต. ร้องกวาง
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต. ร้องเข็ม
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต. ไผ่โทน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต. แม่ยางฮ่อ

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทำผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้าน การทอผ้า การทำผ้าด้นมือ (ตามโครงการที่ให้การสนับสนุนจากแหล่งต่าง ๆ)

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้ามีทั่วถึงทั้งตำบล
- ประปามีเพียงบางส่วน ส่วนใหญ่ใช้น้ำจากบ่อน้ำตื้น
- โทรศัพท์สาธารณะมีครบทุกหมู่บ้าน

การเดินทาง

ระยะทางจากอำเภอเมืองมายังตำบลทุ่งศรี 28 กิโลเมตร โดยมีรถโดยสารประจำทาง แพร่ – ร้องกวาง และตำบลทุ่งศรี มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอร้องกวาง

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

สถานที่

1) สภาตำบลทุ่งศรี
2) โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี
3) สถานีบ่มใบยาร้องกวาง
4) วัดทุ่งศรี
5) สถานีพัฒนาที่ดิน
6) ศูนย์ฝึกอบรมกลุ่มสตรีแม่บ้าน
7) สถานีอนามัยทุ่งศรี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดทุ่งศรี วัดทุ่งศรี ตั้งอยู่ในเขตบ้านทุ่งศรี หมู่ 3 ได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2334 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2364 ชุมชนวัดทุ่งศรีประกอบด้วย หมู่ที่ 3, 4, 5

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์จากเศษผ้า ร้องเท้า, หมอน, กระเป๋า

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งศรี อำเภอร้องกวาง แพร่