ข้อมูลตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว มีประชาชนอพยพมาจากถิ่นต่าง ๆ ได้แก่ บ้านกาศหลวง บ้านกวาง บ้านเหล่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้มาตั้งถิ่นฐานโดยการประกอบอาชีพทำไร่ ทำสวน ต่อมามีประชากร และมีครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น จึงได้จัดตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อบ้านแม่ทราย หมู่ที่ 1 ขึ้นกับตำบลร้องกวาง มีนายก๋า ทรายอินทร์ เป็นผู้นำคนแรก ปี พ.ศ. 2430 ต่อมาปี พ.ศ. 2526 ได้แยกเป็น 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทราย หมู่ที่ 1 และบ้านแม่ทรายต้นมื่น หมู่ที่ 11 ปี พ.ศ. 2532 แยกอีก 2 หมู่บ้าน คือ บ้านแม่ทรายใต้ หมู่ที่ 13 บ้านแม่ทรายต้นมื่น หมู่ที่ 14 รวมเป็น 4 หมู่บ้าน ขึ้นกับเขตปกครองของตำบลร้องกวาง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2534 ได้แยกจากตำบลร้องกวางเป็นตำบลแม่ทราย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2534

พื้นที่

ตำบลแม่ทราย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ของอำเภอร้องกวาง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอร้องกวาง ระยะทาง 5 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากตัวจังหวัดแพร่ ระยะทาง 30 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 5,639 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา หรือประมาณ 57,023 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ร้องกวาง, ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม การทำอุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 517 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 80 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 12.07 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

มีถนนลาดยางตลอด คือ ถนนยันตรกิจโกศล (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 แพร่ – น่าน) และเข้าตำบลแม่ทรายประมาณ 4 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ทอผ้าฝ้าย

สถานที่

1) วัดแม่ทราย
2) โรงเรียนบ้านแม่ทรายประชาราษฎร
3) ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าฝ้าย นำด้ายมาทอเป็นผืนผ้าแล้วนำมาตัดเสื้อ, ย่าม, ผ้าม่าน

สินค้าโอทอป ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง แพร่