ข้อมูลตำบลแม่ปาน อำเภอลอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่ปาน เป็นตำบลที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2539 โดยแยกออกจากตำบลห้วยอ้อ และมีหมู่บ้านบางส่วนแยกออกจากตำบลบ้านปิน 1 หมู่บ้าน คือ หมู่ 5 บ้านแก่งหลวง ชื่อที่ตั้งคำว่า ตำบลแม่ปาน โดยใช้ชื่อของบ้านแม่ปาน เนื่องจากเป็นชื่อเรียกลำห้วยที่ไหลผ่านหมู่บ้าน หรือห้วยแม่ปาน จึงใช้เป็นชื่อตำบลแม่ปาน มาจนถึงทุกวันนี้

พื้นที่

ภูมิประเทศ ลักษณะอยู่ระหว่างภูเขา มีพื้นที่ราบสำหรับทำกิน และอยู่อาศัยน้อยมาก มีแม่น้ำยมไหลผ่านตำบลนี้ นอกจากนั้นยังมีลำห้วย คือ ห้วยปานหลวง ห้วยปากน้อย ห้วยปานหาบ ห้วยปานพร้าว

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง และ อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้าตีนจก, รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 744 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 5 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนลาดยางเข้าสู่ตำบล 2 เส้นทาง ระยะทางจากอำเภอถึงตำบล จำนวน 35 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ถ้ำเอราวัณ

สถานที่

1) ถ้ำเอราวัณ
2) ที่พักสายตรวจ 1 แห่ง
3) แก่งหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำเอราวัณ ถ้ำเอราวัณ ตั้งอยู่ในพื้นที่ติดเขต บ้านแก่งหลวง ม. 5 ต. แม่ปาน มีแม่น้ำไหลผ่าน (แม่น้ำยม) ปากทางเข้าถ้ำ บริเวณใกล้เคียงจะมีแก่ง (หิน) ซึ่งท้องถิ่นกำลังปรับภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
2 ถ้ำเอราวัณ
3 วัดพรหมสวรรค์ เป็นวัดที่ตั้งมาเป็นระยะเวลานานมาก