ข้อมูลตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เดิมมีร่องน้ำ เรียกว่า ร่องบ้า ไหลผ่านชุมชน ต่อมาร่องน้ำตื้นเขินเนื่องจากมีหินทรายไหลจากภูเขา ด้านทิศตะวันออก (ภาษาทางเหนือ เรียก มูล, มูน) และสูงเป็นดอนขึ้น ชาวบ้านจึงเรียก "ดอนมูล" ราษฎร์เดิมไม่ทราบอบพยบมาจากที่ใด มาตั้งรกรากทำไร่ ทำนา จนบัดนี้

พื้นที่

เป็นที่ราบ มีห้วยร่องบ้าไหลผ่าน มีคลองชลประทานผ่านด้านตะวันออก สภาพทั่วไปเป็นดินปนทราย เก็บน้ำไม่อยู่ การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝนเป็นหลัก

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.ร่องกาศ, ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ค้าขาย
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน, จักสาน, เฟอร์นิเจอร์ไม้สัก

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,502 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- จากอำเภอเมืองแพร่ โดยทางหลวงแผ่นดินสายที่ 101 (ถนนยันตรกิจโกศล) 1 สาย ระยะทางประมาณ 10 กม.
- ทางหลวงชนบทบ้านค่างาม (เข้าหมู่ที่ 1, หมู่ที่ 8 ต.ดอนมูล)

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์จากไม้

สถานที่

1. ตลาดหัวดง สถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องๆไม้หวาย ตำบลดอนมูล

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวโพดอบเนย
2 โต๊ะไม้
3 ผลิตภัณฑ์จากไม้ นำเศษไม้สักมาจัดทำรูปแบบต่าง ๆ
4 หวดซาวข้าว หวดซาวข้าว
5 หวดซาวข้าว หวดซาวข้าว
6 ออมสินไม้สัก ออมสินไม้สัก
7 โต๊ะหมู่บูชา โต๊ะหมู่บูชา

สินค้าโอทอป ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น แพร่