ข้อมูลตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ชุมชนตำบลพระหลวงในปัจจุบัน เป็นชาวไทยทางภาคเหนือที่เรียกว่า ชาวไทยเชียงแสน ได้อพยพมาอยู่และตามกันมาตั้งถิ่นฐานอยู่ในบ้านพระหลวงจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไป เป็นที่ราบ มีภูเขาล้อมรอบทางทิศตะวันตก อยู่ห่างจากตัวอำเภอ 2.2 กม. อยู่ห่างจากตัวจังหวัด 8.5 กิโลเมตร สภาพโดยทั่วไปเป็นดินปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลสูงเม่น อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบ้านปง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม ทำการเกษตรฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์ อุตสาหกรรมในครัวเรือน

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 981 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 59.11 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 742 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.64 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางทางถนนเข้าสู่ตำบลโดยทางรถได้สะดวกมีถนนลาดยางเป็นสายหลักเชื่อมผ่านหมู่บ้านอยู่ห่างจากตัวจังหวัด 8.5 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าหม้อห้อม กระติ๊บ และหมูเส้นสามรส

สถานที่

1) พระธาตุเนิ้ง วัดพระหลวง
2) ตลาดพระหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 พระธาตุเนิ้ง วัดพระหลวง อยู่หมู่ที่ 3 ห่างจากทางหลวง 1 กม. เป็นโบราณสถานที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมของไทยที่ควรอนุรักษ์
2 งานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง
3 ตลาดพระหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บริเวณใกล้กับวัดพระหลวง เป็นตลาดจำหน่ายอาหารพื้นเมืองทางภาคเหนือ เปิดขายในช่วงเย็นของทุกวัน
4 งานประเพณีนมัสการพระธาตุเนิ้ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระติบข้าว กระติบใส่ข้าว
2 จักสานไม้ไผ่(กระติ๊บข้าว) จักสานไม้ไผ่(กระติ๊บข้าว)
3 ตู้ไม้ ตู้หัวเตียง ตู้ไม้ ตู้หัวเตียง
4 หมูเส้นสามรส หมูเส้นสามรส
5 เครื่องเรือนหวายสตูหวาย เครื่องเรือนหวายสตูหวาย
6 เฟอร์นิเจอร์หวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย
7 เฟอร์นิเจอร์หวาย เฟอร์นิเจอร์หวาย
8 เสื้อผ้าหม้อห้อม เสื้อ กางเกง กระโปรง รูปแบบและขนาดต่าง ๆ

สินค้าโอทอป ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลพระหลวง อำเภอสูงเม่น แพร่