ข้อมูลตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลบ้านหนุน เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอสอง ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนุนเสือ หมู่ 2 บ้านหนุนใต้ หมู่ 3 บ้านลองลือบุญ หมู่ 4 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 5 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 6 บ้านลองลือบุญ หมู่ 7 บ้านศรีมูลเรือง หมู่ 8 บ้านลองลือบุญ หมู่ 9 บ้านดงพัฒนา หมู่ 10 บ้านหนุนเหนือ หมู่ 11 บ้านหนุนใต้

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.งาว จ.ลำปาง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,722 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 960 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 55.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

ผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์กระดาษสา,แคบหมูไร้มัน,คุกกี้ไส้สับปะรด,คุกกี้ตราเด่

สินค้าโอทอป ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง แพร่