ข้อมูลตำบลหัวเมือง อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหัวเมืองเดิมชื่อ ตำบลต้นหนุน โดยแยกมาจากตำบลวังหลวง ปี 2502 ได้แยกจากตำบลต้นหนุน ตั้งชื่อใหม่ว่า ตำบลหัวเมือง มีกำนันคำวังกาษร เป็นกำนันคนแรก เหตุที่ได้ชื่อว่า หัวเมืองนั้นเนื่องจากเจ้าผู้ครองเมืองแพร่สมัยก่อนได้ส่งผู้ที่มีวิชาอยู่ยงคงกระพันมาอาศัยอยู่ตั้งเป็นหมู่บ้านหน้าด่านเมืองแพร่ แยกจากตำบลต้นหนุน จึงตั้งชื่อตำบลตามหมู่บ้านหน้าด่านชื่อว่า “ตำบลหัวเมือง” มีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน

พื้นที่

ตำบลหัวเมือง เป็นตำบลที่มีพื้นที่ราบ มีแม่น้ำยมไหลผ่าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ยางร้อง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลห้วยหม้าย อำเภอสอง และ ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำสวน/ ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 6,841 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,191 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 62.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางโดยรถยนต์จากตำบลด้วยเส้นทางสายอำเภอหนองม่วงไข่ ไปถึงตำบลหัวเมือง ถึงอำเภอสองระยะทาง 20 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หน่อไม้ปี๊บ

สถานที่

1) วัดวังฟ่อน
2) วัดหัวเมือง
3) วัดสันปู่สี
4) วัดหนองเสี้ยว
5) วัดแม่ทะ
6) วัดดงเจริญ
7) สถานีอนามัย, โรงเรียน
8) อบต.

สินค้าที่น่าสนใจ
1 หน่อไม้อัดปี๊บ หน่อไม้อัดปี๊บ

สินค้าโอทอป ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง แพร่