ข้อมูลตำบลสะเอียบ อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลสะเอียบแบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน คือหมู่ที่ 1 บ้านดอนชัย หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย หมู่ที่ 3 บ้านป่าเลา หมู่ที่ 4 บ้านนาหลวง หมู่ที่ 5 บ้านแม่เต้น หมู่ที่ 6 บ้านดอนแก้ว หม่ที่ 7 บ้านห้วยโป่ง หมู่ที่ 8 บ้านท่าวะ หมู่ที่ 9 บ้านดอนชัยสักทองและหมู่ที่ 10 บ้านป่าเลาเหนือ

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน พื้นที่ราบส่วนใหญ่ หมู่บ้านส่วนใหญ่จะอยู่ห่างไกลกัน สภาพดินเป็นดินลูกรังปนทราย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ และ อำเภอสา จังหวัดน่าน
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 95.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

เส้นทางที่ไปยังตำบลสะเอียบ จะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ เส้นทางสายอำเภอสอง ถึง อำเภอเชียงม่วน จากที่ตั้งที่ทำการอำเภอสองถึงตำบลสะเอียบ ระยะทาง 38 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า,สุรากลั่นชุมชน

สถานที่

1) หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า
2) ดงสักงาม
3) น้ำตกแม่สะกึ๋น
4) หล่มด้ง
5) น้ำตกซาววา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หมู่บ้านชาวเขาเผ่าอาข่า เป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่าอาข่า ซึ่งมีอาศัยอยู่จำนวน 50 ครัวเรือน มีการสืบทอดประเพณีตั้งเดิมของเผ่าอยู่ อาทิเช่น ประเพณีโล้ชิงช้า งานปี๋ใหม่ งานชนไข่
2 แก่งเสือเต้น อยู่หน้าที่ทำการอุทยานฯ เป็นเกาะแก่งธรรมชาติในแม่นำยม มีความยาวประมาณ 2 กม. ชื่อของแก่งเสือเต้นมีความเป็นมาจากลักษณะธรรมชาติของหินก้อนหนึ่งในแก่งนี้ มีลักษณะรอยเท้าเสือปรากฎอยู่ บริเวณแก่งเสือเต้นมีหาดทรายอยู่ทั่วไป เหมาะแก่การกางเต็นท์เพื่อสัมผัสธรรมชาติ
3 อุทยานแห่งชาติแม่ยม เป็นอุทยานที่มีกลุ่มไม้สักทองขึ้นอย่างหนาแน่น มีชื่อเรียกว่าดงสักงาม คลอบคลุมพื้นที่ 20,000 ไร่ ตามริมฝั่งแม่นำยม ไม้สักที่ขึ้นมีขนาดสูงใหญ่ ช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม จะมีดอกสักสีเหลืองอร่ามบานอยู่ทั่วบริเวณดูร่มรื่น
4 หล่มด้ง เป็นแอ่งนำธรรมชาติขนาดใหญ่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 120 ม. อยู่บนยอดเขาสูง มีนำตลอดปี เป็นแหล่งนำสำหรับสัตว์ป่าในบริเวณนั้น มีลักษณะที่แปลกคือ ไม่มีต้นกำเนิดของแหล่งนำ และนำในบึงก็ไม่เคยเพิ่มหรือลดลง และบริเวณใกล้เคียงกันมีดงต้นตะแบก มีลานสำหรับกางเต็นท์ มีจุดชมทิวทัศน์ป่าสักที่งดงาม และชมพระอาทิตย์ขึ้น - ตก

สินค้าที่น่าสนใจ
1 สุรา Gold Tiger สุรา Gold Tiger
2 สุรากลั่นชุมชนพรทิพย์ สุรากลั่นชุมชนพรทิพย์
3 สุรากลั่นชุมชนเครือทอง สุรากลั่นชุมชนเครือทอง
4 สุราสักทอง สุราสักทอง
5 สุราแก่งเสือเต้น สุราแก่งเสือเต้น
6 แม่ยมเสือเต้น แม่ยมเสือเต้น
7 ไวน์สักทอง ไวน์สักทอง

สินค้าโอทอป ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง แพร่