ข้อมูลตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ของตำบลทุ่งน้าวเดิม เป็นตำบลบ้านหนุนต่อมาเมื่อปี พ.ศ.2537 ได้ขอแยกจากตำบลบ้านหนุนเป็นตำบลทุ่งน้าว จนถึงปัจจุบันตำบลทุ่งน้าว จนถึงปัจจุบันตำบลทุ่งน้าวมีหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน คือบ้านทุ่งน้าว หมู่ที่ 1-2 บ้านร่องเย็นหมู่ที่ 3 บ้านเด่นนางฟ้อน หมู่ที่ 4 บ้านร่องเย็น หมู่ที่ 5

พื้นที่

ตำบลทุ่งน้าวอยู่ห่างจากอำเภอสอง ไปทางทิศใต้ประมาณ 10 กิโลเมตร มีเนื้อที่โดยประมาณ 74,208 ไร่ หรือ 46.38 ตร.กม.

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลแดนชุมพล อำเภอสอง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแม่ทราย อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหัวเมือง อำเภอสอง จังหวัดแพร่

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวนทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 975 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 90.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 730 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ถนนทางหลวง หมายเลข 103 (ร้องกวาง-งาว)

ผลิตภัณฑ์

ขนมอบ กล้วยอบเนย ,คุกกี้เนย

สถานที่

1) วัดทุ่งน้าว
2) วัดร่องเย็น
3) ศาลเจ้าแม่นางสิบสอง
4) สถานีอนามัยทุ่งน้าว
5) พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง
6) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ศาลเจ้าแม่นางสิบสอง เป็นสถานที่กราบไหว้สักการะของชาวตำบลทุ่งน้าว ชาวอำเภอสองและประชาชนทั่วไป

ร้านอาหาร
1 คนเมียง หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054-634071 อาหารพื้นเมือง
2 สุริยาคาราโอเกะ หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ อาหาร และคาราโอเกะ
3 ไร่บุญเจริญ หมู่ที่ 2 ต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ โทรศัพท์ 054-634249 อาหารทั่วไป

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมอบ โดยสมาชิกกลุ่มได้ช่วยกัน เตรียมวุวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต
2 งานปั้นจากฝุ่นไม้ งานปั้นจากฝุ่นไม้
3 งานปั้นจากฝุ่นไม้ งานปั้นจากฝุ่นไม้
4 สิ่งประดิษฐ์จากไม้และงานไม้แกะสลัก สิ่งประดิษฐ์จากไม้และงานไม้แกะสลัก

สินค้าโอทอป ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลทุ่งน้าว อำเภอสอง แพร่