ข้อมูลตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ปี พ.ศ.2514 ตำบลสรอยมีหมู่บ้านอยู่ในการปกครองถึง 15 หมู่บ้าน ต่อมาตำบลสรอย ได้แยกออกเป็นสองตำบลคือ ตำบลสรอย ออกเป็นตำบลแม่พุง เหตุที่ตั้งชื่อตำบลแม่พุงนั้น ตั้งตามชื่อลำน้ำแม่พุง กำนันคนแรกของตำบลแม่พุง คือ นายคำแดง ตาแว่น อยู่บ้านค้างปินใจ แต่เดิมมีประชากรรวมประมาณ 5,000 คน มีจำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ปัจจุบันมี 16 หมู่บ้าน กำนันคนปัจจุบันคือ นายรัก มังคะลา

พื้นที่

ภูมิประเทศเป็นที่ราบระหว่างภูเขา ที่ราบสลับภูเขา มีแม่น้ำไหลผ่านตลอดปี มีจำนวนหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 69 ตารางกิโลเมตร ราษฎรมีอาชีพทางการเกษตร ร้อยละ 96

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลป่าสัก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อำเภอสบปราบ

อาชีพ

1) โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง
2) โรงเรียนมัธยม (ขยายโอกาส) 2 แห่ง
3) วัด 13 แห่ง
4) สถานีอนามัยประจำตำบล 4 แห่ง
5) น้ำตกค้างปินใจ น้ำตกห้วยดาว น้ำตกขุนห้วย
6) อุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,430 ครัวเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสายแพร่ วังชิ้น เถิน

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอจกยกดอกสีธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ไม้กวาดดอกก๋ง
2 กระถางกล้วยไม้ กระถางกล้วยไม้
3 ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
4 เสื้อพิมพ์ลาย เสื้อพิมพ์ลาย

สินค้าโอทอป ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่พุง อำเภอวังชิ้น แพร่