ข้อมูลตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่เกิ๋งแยกมาจากตำบลแม่พุง มีจำนวนหมู่บ้านครั้งแรก 7 หมู่บ้าน กำนันคนแรก คือ นายประเสริฐ ตองแหว ราษฎรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากระเหรี่ยง อพยพมาจากตอนใต้ประเทศจีน ตอนต้นรัชกาลที่ 5 ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน กำนันคนปัจจุบันคือ นายประเสริฐ ตองแหว ได้รับการยกฐานะเป็น อบต. เมื่อปี 2542

พื้นที่

สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบบางส่วนภายในบริเวณหมู่บ้าน หมู่บ้านอยู่เชิงเขาเป็นที่ราบสลับภูเขา จำนวน 8 หมู่บ้าน เนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 34,980 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แม่ป้าก อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศใต้ ติดกับ ต.วังชิ้น, ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร่
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม ทอผ้า รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,241 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 30 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 2.42 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสายแพร่ – วังชิ้น - ศรีสัชนาลัย – เถิน ระยะทางจากแพร่ถึงตำบล 78 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าทอตีนจกและอุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย

สถานที่

1) อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย
2) น้ำตกปันเจน
3) วัดสัมฤทธิบุญ
4) องค์การบริหารส่วนตำบล, บ่อน้ำพระฤาษี

สถานที่ท่องเที่ยว
1 อุทยานแห่งชาติเวียงโกศัย (น้ำตกแม่เกิ๋ง) ตั้งอยู่บ้านค้างใจ ต. แม่เกิ๋ง อ. วังชิ้น จ. แพร่ มีน้ำตกแม่เกิ๋งอยู่ในบริเวณอุทยานเป็นแหล่งท่องเที่ยวของ อ. วังชิ้น จ. แพร่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าจกผ้ากะเหรี่ยง ผ้าจกผ้ากะเหรี่ยง
2 ผ้าทอตีนจก การทอผ้าตีนจกด้วยมือ
3 เสื้อปักเม็ดเดือย เสื้อปักเม็ดเดือย

สินค้าโอทอป ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่เกิ๋ง อำเภอวังชิ้น แพร่