ข้อมูลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของ อำเภอแม่จัน ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม, หมู่ที่ 2 บ้านแม่จัน, หมู่ที่ 3 บ้านแม่จันตลาด, หมู่ที่ 4 บ้านเด่น - ป่าสัก, หมู่ที่ 5 บ้านปงตอง - ต้นฮ่าง, หมู่ที่ 6 บ้านเวียงหวาย, หมู่ที่ 7 บ้านเหมืองฮ่อ, หมู่ที่ 8 บ้านศาลา , หมู่ที่ 9 บ้านหนองแว่น, หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา, หมู่ที่ 11 บ้านปงอ้อ, หมู่ที่ 12 บ้านสันมงคล

พื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.สันทราย อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ท่าข้าวเปลือก อ.เมือง จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าตึง อ.เมือง จ.เชียงราย

เขตพื้นที่

จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,430 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,615 หลังคาเรือน

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

- ไฟฟ้าใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน
- ประปา
- โทรศัพท์ใช้ทั้ง 7 หมู่บ้าน

การเดินทาง

ถนนพหลโยธิน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 ดอนเชียงราย - แม่จัน

ผลิตภัณฑ์

เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง, ปูนปั้น และการแกะสลัก

สถานที่

1. ศาลเจ้าพ่อกิ่ว ทัพยั้ง
2. สวนสักกิ่วทัพยั้ง
3. จุดขายของหัตถกรรมชาวเขา
4. หอชมวิว ดอยตุง/ดอยนางนอน (กำลังดำเนินการก่อสร้าง)

สถานที่ท่องเที่ยว
1 สวนสักกิ่วทัพยั้ง (1) เป็นสวนป่าที่ปลูกขึ้น และมีขึ้นเองตามธรรมชาติ จำนวน 5,000 ไร่ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่ชอบธรรมชาติ เข้ามาเที่ยวชม และศึกษาหาความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม พร้อมบริการให้พักในบริเวณสวนป่า
2 กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า)ิ (1) เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยมีการนำสินค้าจากที่อื่น ๆ มาตั้งจำหน่ายร่วมด้วย โดยนักท่องเที่ยวจะเข้ามาชมขนบธรรมเนียม ประเพณีความเป็นอยู่ประจำวันของชาวเขา มีสินค้า เช่น ผ้าปักลายชาวเขา กระเป๋า เสื้อชาวเขา ฯลฯ ปักลายด้วยมือ ผลิตได้วันละ 10 ชิ้น เดือนละ 300 ชิ้น ราคาตั้งแต่ 10 - 500 บาท
3 กลุ่มหมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านธรรมจาริก (เผ่าเย้า) (2) สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจารึก ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
4 สวนสักกิ่วทัพยั้ง (2) สถานที่ตั้ง : หมู่ที่ 13 บ้านธรรมจารึก ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
5 หมู่บ้านท่องเที่ยวบ้านห้วยโจ้ - จอป่าคา (อาข่า) เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชาวเขา โดยนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชมขนบธรรมเนียม ประเพณี ความเป็นอยู่ของชุมชนชาวเขา ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยโจ้ ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110

โรงแรม
1 ธารทิพย์ รีสอร์ท 75 ม.1 บ้านร้อง ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร : 0 5366 0563, 0 5366 0123 จำนวนที่พัก 25 ห้อง, ราคา 300 - 400 บาท
2 บ้านระเบียงจัน 99 หมู่ 9 บ้านหนองแว่น ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร : 0 5377 2791 ราคา 1,500 บาท
3 ริมจันทร์ รีสอร์ท 17 ถ.พหลโยธิน ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110 โทร : 0 5377 1023-4, 0 2375 8335 จำนวนที่พัก 30 ห้อง, ราคา 1,000 - 3,000 บาท
4 เฮือนเหนือ รีสอร์ท 250 หมู่ 5 ต.แม่จัน อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110 โทร : 053-771824, 081-472-4227, 081-796-1074

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ขนมปั้นสิบ ขนมปั้นสิบ
2 ปูนปั้น และการแกะสลัก เป็นการแกะสลักไม้ และปูนปั้น รูปต่าง ๆ เป็นงานฝีมือที่ประณีต
3 ผ้าฝ้ายไหมบาติก ผ้าฝ้ายไหมบาติก
4 ลิ้นจี่ ได้แก่ พันธุ์เฮงฮวย พันธุ์โอวเฮียะ พันธุ์กิมเจ็ง และพันธุ์จักรพรรดิ์ ผลโต รสชาติดี เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
5 เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม เสื้อกางเกงถักทอไหมพรม
6 เสื้อสำเร็จรูปผ้าพื้นเมือง ผ้าทอมือประดับด้วยลายปักด้วยมือ

สินค้าโอทอป ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน เชียงราย