ข้อมูลตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีดอนมูล จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2542 โดยแยกออกจากตำบลป่าสัก อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเชียงแสน ประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านแม่มะ หมู่ 2 บ้านสันต้นธง หมู่ 3 บ้านด้าย หมู่ 4 บ้านสันสลี หมู่ 5 บ้านเวียงแก้ว หมู่ 6 บ้านงิ้วเฒ่า หมู่ 7 บ้านดอยสะโง้ หมู่ 8 บ้านหนองปลาสะเด็ด หมู่ 9 บ้านศรีดอนมูล หมู่ 10 บ้านศรีบุญยืน หมู่ 11 บ้านป่าก๋อย หมู่ 12 บ้านศรีดอนมูล

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปทางตอนเหนือและทางทิศตะวันออกเป็นที่ราบสูงและภูเขา มีเนื้อที่ทั้งหมด 90 ตร.กม. หรือประมาณ 56,250 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ สาธารณสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า
ทิศใต้ ติดต่อ ต.จันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.เวียง อ.ป่าสัก จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.บ้านด้าย อ.เชียงสาย จ.เชียงราย

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,985 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 97.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 300 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 14.73 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

การเดินทางสามารถเดินทางโดยรถยนต์ไปทางถนน รพช.หมายเลข 11056 และทางหลวงแผ่นดิน สายเชียงแสน - แม่มะ และถนนทางหลวงชนบทสายศรีดอนมูล - บ้านด้าย หรือทางหลวงสายศรีดอนมูล - ป่าสัก หรือถนนหลวงแผ่นดินสายงิ้วเฒ่า - สันต้นธง

ผลิตภัณฑ์

ตุงล้านนา

สถานที่

1. วัดพระธาตุนางลอย
2. ดอนสะโง้
3. อ่างเก็บน้ำห้วยม่วง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 หมู่บ้านชาวเขาดอยสะโง้ (ชนเผ่าอาข่า หรือ อีก้อ) เป็นชื่อหมู่บ้าน ๆ หนึ่ง เป็นชนเผ่าอาข่า (อีก้อ) ที่อพยพมาจากประเทศจีนและพม่า ซึ่งเป็นชนเผ่าที่รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ โดยปัจจุบันได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์อาข่า เพื่อเป็นให้ลูกหลานยังคงเห็นการดำรงชีพที่ผ่านมา และก่อให้เกิดใจรักในชนเผ่าของตนเอง จากสภาพความเป็นอยู่ที่น่าศึกษาในอารยธรรมอาข่าแล้ว บนดอยสะโง้ยังเป็นที่ตั้งของโครงการหลวงดอยสะโง้ เป็นสถานที่ทดลองและส่งเสริมอาชีพแก่ชาวเขา มีพืชพันธุ์ที่น่าศึกษาและได้สัมผัสบรรยากาศแห่งขุนเขาอันเป็นธรรมชาติ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวแต๋น ข้าวแต๋น
2 ตุงล้านนา ผลิตภัณฑ์ตุงล้านนา มี 2 แบบ คือ ตุงผืนใหญ่ และตุงเล็ก เป็นของที่ระลึก จะทอด้วยเส้นไหมพรม บนพื้นตุงตกแต่งด้วยกระดาษรูปต่าง ๆ เช่น พระธาตุ ต้นไม้ ดอกไม้ สัตว์ ฯลฯ พร้อมมีลูกปัดห้อยอุบะเป็นระย้า
3 ตุงล้านนา ตุงล้านนา

สินค้าโอทอป ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน เชียงราย