ข้อมูลตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เชียงราย

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลป่าแดดได้รับการจัดตั้งตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2475 ต่อมาได้รับการจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 29 มกราคม 2539 ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลชั้นที่ 5

พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 บ้านโป่ง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา และบางส่วนเป็นที่ราบ มีป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์เป็นต้นกำเนิดแม่น้ำแม่ตาช้าง ซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของตำบล

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ และ ต.วี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทิศใต้ ติดกับ ต.แม่พริก และ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แม่พริก อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ศรีถ้อย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย และ ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรม เช่น ทำไร่ ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม หัตถกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำน

สาธารณูปโภค

- หมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 21 หมู่บ้าน และใช้เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 1 หมู่บ้าน จำนวนหลังคาเรือนที่ใช้ไฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ 87.08 มีระบบประปา หมู่ที่ 2,3,4,5,10,12,13,14,15,17,18,20 และมีระบบประปาภูเขา หมู่ที่ 9,11

การเดินทาง

- จากถนนสายเชียงราย-กรุงเทพฯ เข้ามาทางถนนทางหลวงหมายเลข 2 ถึงอำเภอแม่สรวยประมาณ 27 กิโลเมตร และเข้ามาทางถนนสายอำเภอแม่สรวย-อำเภอผาง ประมาณ 10 กิโลเมตร ถึงตำบลป่าแดด

ผลิตภัณฑ์

ของเล่นธรรมชาติ

สถานที่

1. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
2. น้ำตกตาดหลวง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชดำริที่จะสร้างโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาดูแลและรักษาป่า ต้นน้ำ ให้คงสภาพเดิม โดยให้ราษฎรอยู่กับป่าไม้ ไม่มีการตัดไม้ทำลายป่าตลอดจนช่วยกันดูแลรักษาป่าแหล่งต้นลำธาร โดยมอบให้กองทัพภาคที่ 3 รับผิดชอบในการประสานการปฎิบัติงาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 80 กม.และอยู่ห่างจากอ.แม่สรวยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ประมาณ 30 กม.
2 น้ำตกตาดหลวง เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอีกแห่งหนึ่ง มีลักษณะเป็นโขดหินเรียงรายน้อยใหญ่ ซึ่งเกิดมาจากการกัดเซาะ ทำให้เกิดหินกร่อนเป็นโพรงอย่างสวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนรวมถึงช่วงเทศบาลสงกรานต์ของทุกปี ตั้งอยู่ที่ 18 บ้านตาช้าง ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงรายทางตะวันตกเฉียงใต้ 62 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากอำเภอแม่สรวย ไปตามถนนสายแม่สรวย-ฝาง เป็นระยะทาง 12 กิโลเมตร

โรงแรม
1 ตาดหลวง รีสอร์ท 93 ม.18 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทร : 081-9874838 , 086-1946519, 089-4338554 ราคา 900 - 4,000 บาท

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยเส้น กล้วยเส้น
2 ของเล่นธรรมชาติ เป็นของเล่น หรือของที่ระลึก ทำจากไม้ไผ่ เพื่อส่งเสริมเด็กให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาการของเด็ก
3 ผ้าห่ม ผ้าห่ม
4 ผ้าห่มนวม ผ้าห่มนวม

สินค้าโอทอป ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เชียงราย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย เชียงราย