ข้อมูลตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

เมื่อก่อนนี้มีหนองใหญ่อยู่กลางทุ่งมีกบชุมนุมมาก ในฤดูฝนจะได้ยินกบร้องกันตะเบ็งเซ้งแซ่ ชาวบ้านเรียกหนองนี้ว่าหนองกบ ปัจจุบันนี้ก็ยังมีรูปปั้นกบอยู่ที่วัดหนองกบ จึงเป็นชื่อตำบลหนองกบมาจนทุกวันนี้

พื้นที่

ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหนองกบเป็นที่ราบลุ่ม มีแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคํญ 4 แห่ง คือ คลองบ้านยาง คลองบางตาล คลองหนองปลาดุก และบึงกระจับ

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.โพรงมะเดื่อ อ.เมือง จ.นครปฐม
ทิศใต้ จรด ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
ทิศตะวันออก จรด ต.สระกระเทียม อ.เมือง จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก จรด ต.ปากแรต ต.หนองอ้อ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงโคนม ค้าขาย
อาชีพเสริม จักสาน ทำรองเท้า เลี้ยงปลาสวยงาม

สาธารณูปโภค

1.การไฟฟ้าปัจจุบันมีไฟฟ้าบริการถึงทุกหมู่บ้านแล้ว
2.การประปา ราษฎรส่วนใหญ่ใช้น้ำบริโภคจากบ่อน้ำบาดาล รองลงมาเป็นน้ำฝน ส่วนน้ำอุปโภคใช้น้ำจากบ่อบาดาล และน้ำจากคลองชลประทาน

การเดินทาง

การติดต่อระหว่างตำบลกับอำเภอบ้านโป่ง มีกถนนแยกจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 323 ผ่านตำบลหนองอ้อเข้าสู่ตำบลหนองกบ ส่วนให่ญ่เป็นถนนลาดยาง ซึ่งมีสภาพใช้การได้ดีพอสมควร

ผลิตภัณฑ์

ไก่ย่างบางตาล

สถานที่

1.วัดหนองกบ
2.วัดบึงกระจับ
3.วัดคาทอลิคบางตาล
4.วัดหนองปลาดุก
5.โรงเรียนวัดหนองกบ
6.โรงเรียนวัดบึงกระจับ
7.โรงเรียนวัดหนองปลาดุก
8.โรงเรียนบางตาลวิทยา
9.อบต.หนองกบ
10.สถานีอนามัยตำบลหนองกบ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผลิตภัณฑ์เซรามิค ผลิตภัณฑ์เซรามิค
2 ม้าทองเหลือง ม้าทองเหลือง
3 เก่งไก่ย่างบางตาล เก่งไก่ย่างบางตาล
4 แกะลายกระจก แกะลายกระจก
5 ไก่ย่าง (ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล) ไก่ย่าง (ป้าแอ๊ดไก่ย่างบางตาล)
6 ไก่ย่างบางตาล เป็นไก่ย่างที่ใช้บริโภค ที่ผลิตจากไก่สดจากฟาร์ม ไม่ใส่สารกันบูดจึงมีรสชาดที่อร่อย ชนิดที่เรียกว่าถ้าเป็นไก่ย่างของราชบุรีต้อง "ไก่ย่างบางตาล"
7 ไก่ย่างบางตาล (บุญหลง) ไก่ย่างบางตาล
8 ไก่ย่างบางตาล (ป้าแดง) ไก่ย่างบางตาล (ป้าแดง)
9 ไก่ย่างบางตาล (มานิตย์) ไก่ย่างบางตาล
10 ไก่ย่างบางตาล (วันเพ็ญ) ไก่ย่างแม่วันเพ็ญ บางตาล
11 ไก่ย่างบางตาล (แม่ศรีทอง) ไก่ย่างบางตาล
12 ไก่ย่างบางตาล (แสงเดือน) ไก่ย่างบางตาล

สินค้าโอทอป ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง ราชบุรี