ข้อมูลตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลท่าไม้นั้นสันนิษฐานว่า มาจากลักษณะของพื้นที่ในสมัยก่อนเป็นท่าขนส่งไม้เนื่องจากเป็นเขตติดต่อกับแม่น้ำแม่กลอง จึงอาศัยพื้นที่ส่วนนี้เป็นที่ขนถ่ายไม้ซุงชาวบ้านเลยเรียกกันว่า “ท่าไม้” มาจนถึงปัจจุบัน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มดินปนทราย และมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะสำหรับการเพาะปลูก มีพื้นที่ทั้งหมด จำนวน 15.4 ตารางกิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลยางม่วง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลพงตึก อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลดอนขมิ้น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร รับจ้าง

สาธารณูปโภค

ระบบสาธารณูปโภค เช่น ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์สาธารณะ สถานีอนามัย

การเดินทาง

จากกรุงเทพฯสามารถใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมผ่านจังหวัดนครปฐม พอเข้าเขตอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ให้ชิดซ้ายข้ามสะพานผ่านถนนแสงชูโต ผ่านอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และมุ่งตรงไปเรื่อยๆ ก็จะเข้าสู่เขตอำเภอท่ามะกา ผ่าวัดลูกแกประมาณ 5 กม. จะถึงทางสี่แยกไฟแดงท่าไม้ เลี้ยวขวาเข้าไปสู่เขตตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี รวมระยะทางจากกรุงเทพฯ ถึงตำบลท่าไม้ ประมาณ 85 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มเพื่อนสตรี-ดอกไม้จากก้านกล้วย

สถานที่

1) วัดกระต่านเต้น
2) วัดคร้อพนัน
3) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล/ เทศบาล
4) สถานีอนามัยตำบลท่าไม้
5) โรงเรียนระดับประถมศึกษา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วย ดอกไม้ประดิษฐ์จากก้านกล้วย เป็นงานปราณีต สวยงาม
2 น้ำดื่มเพื่อนสตรี น้ำดื่มผลิตจากระบบรีเวอร์สออสโมซิส และผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสงอุลตร้าไวโอเลต ผ่านการรับรองจากสำนักงานอาหารและยา บรรจุในภาชนะพลาสติกปิดสนิท มีทั้งชนิดขวดใสและขวดขุ่น

สินค้าโอทอป ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลท่าไม้ อำเภอท่ามะกา กาญจนบุรี