ข้อมูลตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ประมาณ ปี พ.ศ.2492 ตำบลวังศรีราชได้แยกเขตการปกครองมาจากตำบลป่าสะแก โดยมีนายชาญ เป็นกำนันคนแรก แบ่งการปกครองออกเป็น 4 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียงและจากตัวจังหวัดสุพรรณบุรี มีภาษาและวัฒนธรรมประเพณีไทยไม่มีเอกลักษณ์โดดเด่น เป็นหมู่บ้านตำบลที่เงียบเรียบง่ายเพราะเป็นตำบลที่มีขนาดเล็ก 137 หลังคาเรือน จากอดีตถึงปัจจุบัน มีกำนันปกครอง จำนวน 5 คน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ได้ยุบสภาตำบลวังศรีราชไปรวมเขตพื้นที่การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลป่าสะแก

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดินร่วน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 14 เมตร มีลำคลองล้อมรอบทั้ง 4 ด้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ จรด ต.หัวนา อ.เดิมนางนางบวช
ทิศใต้ จรด ต.หนองสะเดา อ.สามชุก
ทิศตะวันออก จรด ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช
ทิศตะวันตก จรด ต.ป่าสะแก อ.เดิมบางนางบวช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย

สาธารณูปโภค

สาธารณูปโภค ครบทุกด้าน ถนนทุกสายเทคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต ระบบการระบายน้ำมาตรฐาน การคมนาคมสะดวกสบาย

การเดินทาง

จากอำเภอเดิมบางนางบวชถึงตำบลวังศรีราช สามารถใช้ได้ 3 ทาง คือ จากแยกปากดง – แยกปั๊มน้ำมัน ผู้ใหญ่ชัยเขต ม.4 ต.หัวเขา ระยะทาง 4 กม. จุดที่ 2 จากแยกหัวนา – ฝาโถ ระยะทาง 2.5 กม. จุดที่ 3 จากแยกหัวนา – ป่าสะแก 5 กม. อยู่ห่างอำเภอฯ 16 กม.

ผลิตภัณฑ์

นวดแผนโบราณ,ข้าวเกรียบ

สถานที่

1) วัดโพธิ์ทอง
2) สถานีอนามัยตำบลวังศรีราช
3) สภาตำบลวังศรีราช

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดโพธิ์ทอง เป็นวัดประจำตำบลวังศรีราช ตั้งอยู่ที่หมู่ 4 บ้านโพธิ์ทอง มีศาลาไม้เป็นเอกลักษณ์เก่าแก่ นับร้อยปีตามอายุการก่อตั้งของตำบล มีโบสถ์ 1 หลัง ขณะนี้กำลังบูรณะปฏิสังขรณ์เมรุ ภายในบริเวณร่มรื่นและมีสัตว์สวยงามเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของราษฎรวังศรีราช และประกอบกิจกรรมทางพุทธศาสนา

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบฟักทอง,กุ้ง,เผือก เป็นอาหารแปรรูป ขอบขบเคี้ยว ของว่าง ประเภทขนม รีด บด เป็นลักษณะต่างๆ กันส่วนใหญ่เป็นแผ่นบาง เหมาะในการทอดแล้วกรอบน่ารับประทาน มีสีสรร
2 นวดแผนโบราณ บีบ นวด จับเส้น

สินค้าโอทอป ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี