ข้อมูลตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสำราญ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสองพี่น้อง ตั้งอยู่บนที่ดอนทางทิศตะวันตกของอำเภอสองพี่น้อง อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2539 โดยมีสำนักงาน อบต.อยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 5 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดอน มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง และ อบต.หัวโพธิ์ , อบต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางพลับ , อบต.เนินพระปรางค์ , ทต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ทุ่งคอก , อบต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางสุพรรณบุรี - บางลี่ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ระยะทาง 38 กม. และเดินทางจากสามแยกโพธิ์อ้อน เส้นทางรางกร่าง เข้าสู่ตำบลศรีสำราญ

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

สถานที่

1) หนองอ้อนกกระโท
2) วัดรากร้าง
3) วัดไผ่ขาด
4) วัดร่มโพธิ์ทอง
5) วัดสระพังกร่าง
6) วัดวังตะกู
7) โรงเรียนวัดไผ่ขาด
8) โรงเรียนวัดรางกร่าง
9) โรงเรียนวัดหนองโพธิ์
10) โรงเรียนวัดสระพังกร่าง
11) โรงเรียนวัดวังตะกู
12) อบต.ศรีสำราญ

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยอบเนย ผลผลิตทางการเกษตร คือ กล้วยน้ำว้า นำมาแปรรูปเป็นกล้วยอบเนย
2 เกวียนจำลอง เกวียนจำลอง
3 เกวียนประดิษฐ์ เกวียนประดิษฐ์
4 แชมพูสมุนไพร แชมพูสมุนไพร

สินค้าโอทอป ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี