ข้อมูลตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีสำราญ เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอสองพี่น้อง ตั้งอยู่บนที่ดอนทางทิศตะวันตกของอำเภอสองพี่น้อง อาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปี 2539 โดยมีสำนักงาน อบต.อยู่ที่หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสำราญ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ประมาณ 5 กม.

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดอน มีระบบชลประทานเข้าถึงทุกหมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อบต.ดอนมะเกลือ อ.อู่ทอง และ อบต.หัวโพธิ์ , อบต.บางพลับ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดกับ อบต.ทุ่งคอก อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางพลับ , อบต.เนินพระปรางค์ , ทต.สองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อบต.ทุ่งคอก , อบต.หนองบ่อ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำนา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 98.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน

การเดินทาง

จากจังหวัดสุพรรณบุรี ใช้เส้นทางสุพรรณบุรี - บางลี่ ผ่านหน้าที่ว่าการอำเภอสองพี่น้อง ระยะทาง 38 กม. และเดินทางจากสามแยกโพธิ์อ้อน เส้นทางรางกร่าง เข้าสู่ตำบลศรีสำราญ

ผลิตภัณฑ์

กล้วยอบเนย

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง สุพรรณบุรี