ข้อมูลตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลศรีมหาโพธิ์ เป็นชุมชนเก่าแก่ในอำเภอนครชัยศรี มีมานานประมาณ 300 กว่าปี เหตุที่ชื่อว่า "ศรีมหาโพธิ์" นั้น เชื่อว่าสมัยหนึ่งนั้นได้มีต้นโพธิ์ลอยทวนน้ำ ในลำคลองบางพระขึ้นมาถึงชุมชนแห่งนี้ชาวบ้านพบว่า ใต้ต้นโพธิ์นั้นมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ จึงนำต้นโพธิ์มาปลูกหน้าวัด ปัจจุบันต้นโพธิ์ดังกล่าวตายไปแล้ว จึงมีการปลูกต้นใหม่ขึ้นทดแทน

พื้นที่

แบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็น 5 หมู่บ้าน และมอบอำนาจให้ท้องถิ่นปกครองตนเองในรูป อบต. เต็มพื้นที่ทั้ง 11.08 ตารางกิโลเมตร (6,880 ไร่) หรือทั้ง 5 หมู่บ้าน ห่างจากอำเภอนครชัยศรี ประมาณ 13 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครปฐม ประมาณ 17 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.แหลมบัว,ต.วัดละมุด, อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศใต้ ติดกับ ต.แหลมบัว,ต.ศรีมหาโพธิ์ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วัดละมุด อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

อาชีพ

อาชีพหลัก เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง,ร้านขายของชำ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 606 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 87 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

1. ถนนสามควายเผือก - นราภิรมย์
2. ถนนนครชัยศรี - ดอนตูม
3. ถนนหมู่บ้านแลนด์ 1 (วัดลานแหลม ตำบลวัดละมุด)

ผลิตภัณฑ์

ผักตบชวา,เซรามิก

สถานที่

1) วัดศรีมหาโพธิ์
2) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์
3) โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์
4) สถานีอนามัยตำบลศรีมหาโพธิ์
5) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีมหาโพธิ์

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดศรีมหาโพธิ์ วัดศรีมหาโพธิ์ เป็นวัดราษฎร์สังกัดมหานิกาย สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยอยุธยาตอนต้น ในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ จากคำบอกเล่าของชาวบ้านได้เล่าว่า ในอดีตบริเวณที่ตั้งวัดมีต้นโพธิ์ลอยทวนกระแสน้ำในลำคลองบางพระ ซึ่งแยกจากแม่น้ำท่าจีน ต้นโพธิ์ได้ถูกนำมาปลูกไว้ในบริเวณนี้และที่ใต้ต้นโพธิ์นั้นมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ติดอยู่ด้วย จึงได้อัญเชิญอาราธนาพรพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานและก่อตั้งเป็นวัดขึ้น ชื่อว่า "วัดศรีมหาโพธิ์" ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2516 มีเนื้อที่ทั้งหมด 56 ไร่ 20 ตารางวา
2 พระโพธิสัตว์กวนอิม
3 พระโพธิสัตว์กวนอิม

โรงแรม
1 โรงแรมนครอินทร์ อ. เมือง ถ. ราชวิถี 70 ห้อง/525 - 675 บาท
2 โรงแรมริเวอร์ อ. เมือง ถ. เพชรเกษม 180 ห้อง/350 - 1,000 บาท
3 โรงแรมเวล อ. เมือง ถ.ราชวิถี 514 ห้อง/450 - 1,500 บาท

ร้านอาหาร
1 ติ๊กโภชนา 93/11 หมู่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชัยศรี อาหารตามสั่ง
2 ร้านค้าชุมชนส้มโอ 17/6 หมู่ 5 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี ของฝาก ของทั่วไป ของที่ระลึก
3 วุ้นคุณอุ๊ 85/4 ถ.เพชรเกษม ต.ศรีษะทอง อ.นครชัยศรี ขนมไทยและของฝาก
4 แพพิณทอง หลังที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี หมู่ 1 ต.นครชัยศรี อ.นครชั อาหารตามสั่ง
5 แพห้วยพลู หมู่ 4 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี อาหารตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋า
2 ถั่วลิสงเคลือบ ถั่วลิสงเคลือบ
3 เวเฟอร์สอดไส้ครีม กลิ่นช็อกโกแลตตราสิงห์ไทย เวเฟอร์สอดไส้ครีม กลิ่นช็อกโกแลตตราสิงห์ไทย

สินค้าโอทอป ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลศรีมหาโพธิ์ อำเภอนครชัยศรี นครปฐม