ข้อมูลตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา เกิดโดยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ตามนัยมาตรา 40 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ครั้งที่ 2 จำนวน 2,143 แห่ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9 ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 โดยให้มีการเลือกตั้งสมาชิกในวันที่ 28 เมษายน 2539
ตำบลถ้ำพรรณรา ความเป็นมา หมายถึง ภูเขาถ้ำทองพรรณรา เป็นหลักสำคัญในการเรียกชื่อตำบลถ้ำพรรณรา เนื่องจากในพื้นที่ตำบลมีภูเขาที่ชาวบ้านในพื้นที่ได้มีประเพณีท้องถิ่นคือ การขึ้นถ้ำ ซึ่งมีประจำในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี ทำให้ชาวบ้านเรียกชื่อกันมาก่อนว่าถ้ำทองพรรณรา ก่อนที่จะตั้งกิ่งอำเภอถ้ำพรรณรา ซึ่งแยกมาจากอำเภอฉวาง

พื้นที่

- ลักษณะภูมิประเทศ ทิศตะวันออกเป็นที่ราบระหว่างหุบเขาและเชิงเขาซึ่งมีภูเขาสูง ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นที่ราบลุ่มนอกจากนี้
ยังมีแม่น้ำสำคัญ คือ แม่น้ำตาปี

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับต.ดุสิต และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศใต้ ติดกับ แม่น้ำตาปี ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นากะชะ อ.ฉวาง และ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี และ ต.ดุสิต อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา และเกษตรกรรม
อาชีพรอง รับจ้างทั่วไป ค้าขาย รับราชการ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,270 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 2,285 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- คมนาคม
1. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา ทางหลวงจังหวัด จำนวน 3 สาย
2. ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4228 (ทานพอ - ถ้ำพรรณรา) ตั้งผ่านหมู่ที่ 2,3,9
3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 (ถนนเอเชีย) ผ่านหมู่ที่ 3,6,7
4. ทางหลวงท้องถิ่น สายปลายรา - บ้านแพรกกลาง ผ่านหมู่ที่ 2

ผลิตภัณฑ์

ถ้วยรองน้ำยาง

สถานที่

1. โรงเรียนปะถมศึกษาจำนวน 4 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
3. องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำพรรณรา
4. ที่อ่านหนังสือหมู่บ้าน จำนวน 5 แห่ง
5. วัด 3 แห่ง
6. โรงพยาบาลของรัฐ ขนาด 10 เตียง 1 แห่ง
7. สถานีอนามัย 1 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 วัดถ้ำทองพรรณรา เป็นวัดที่เก่าแก่ของอำเภอถ้ำพรรณรา และยังมีโบราณวัตถุล้ำค่า ควรค่าแก่การอนุรักษ์และหวงแหน โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธไสยาสน์ ที่มีความงามและล้ำค่า
2 ภูเขาถ้ำทอง เป็นภูเขาซึ่งมีถ้ำที่สวยงามและเป็นโบราณสถานที่ควรค่าแก่การศึกษา และเรียนรู้ อาทิ ถ้ำปลา ถ้ำนางชี ที่งดงามควรค่าแก่การช่วยกันอนุรักษ์และยิ่งไปกว่านั้นถ้ำบางถ้ำยังมีมูลค้างคาวซึ่งเกษตรกรสามารถนำมาใช้เป็นปุ๋ยในการเกษตรกรรม และมีประเพณีขึ้นถ้ำที่เก่าแก่ซึ่งเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในจังหวัดใกล้เคียงประเพณีนี้จะจัดขึ้นในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปี

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ข้าวเกรียบที่ทำจากผักและผลไม้ต่าง ๆ
2 ถ้วยรองน้ำยาง ถ้วยรองน้ำยาง

สินค้าโอทอป ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

กลุ่มแม่บ้านปลายรา 2000
นครศรีธรรมราช
ศรียอดอุตสาหกรรม
นครศรีธรรมราช