ข้อมูลตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลดุสิตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2533 โดยแบ่งแยกหมู่ที่ 6,7,8,9 ในเขตการปกครองของตำบลถ้ำพรรณรารวม 9 หมู่บ้าน จัดตั้งใหม่เรียกว่า ตำบลดุสิต และได้เพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน รวมเป็น 11 หมู่บ้าน มีพื้นที่จำนวน 52,650 ไร่ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะสภาตำบลดุสิต เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอน 9ง. ลงวันที่ 30 มกราคม 2539 มีผลบังคับใช้วันที่ 30 มีนาคม 2539 ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลดุสิตเป็น อบต. ชั้น 5 ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่1 บ้านเกาะขวัญ หมู่ที่ 2 บ้านฉนวนจันทร์ หมู่ที่ 3 บ้านคลองเล หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งโพธิ์งาม หมู่ที่ 5 บ้านวังรี หมู่ที่ 6 บ้านสวนพิกุล หมู่ที่ 7 บ้านคลองกา หมู่ที่ 8 บ้านควนจำปา หมู่ที่ 9 บ้านพรุวง หมู่ที่ 10 บ้านทรายขาว หมู่ที่ 11 บ้านแหลมดิน

พื้นที่

สภาพโดยทั่วไปของตำบลดุสิตมีลักษณะเป็นที่ราบสูงและที่ราบลุ่ม ที่ลุ่มน้ำขัง ซึ่งลาดเทจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก ที่ราบสูงส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ หมู่ที่ 1,2,5,7,9 ที่ราบลุ่มอยู่ในหมู่ที่ 3,4,6,8,10,11 ภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือ ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์-เดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน-เดือนมกราคม สภาพของดินส่วนใหญ่เหมาะแก่การเพาะปลูกและทำสวน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.คลองฉนวน อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองเส อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ำตาปี

อาชีพ

อาชีพหลัก เกษตรกรรมทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ค้าขาย ทำงานโรงงานอุตสาหกรรม

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 100 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

- การคมนาคม
1. ถนนลูกรัง 22 สาย สภาพใช้การได้เฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ในฤดูฝนใช้การไม่ได้
2. ถนนลาดยาง 1 สาย สภาพใช้การได้ดี
3. ถนน คสล. 2 สาย ใช้การได้ดี
4. ถนนคอนกรีตเสริมไม้ใผ่ 2 สาย ใช้การได้ดี
5. ถนนหินคลุก 1 สาย ใช้การได้ดี

สถานที่

1. โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
2. โรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง (ขยายโอกาส)
3. ศูนย์การเรียนชุมชน 2 แห่ง
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
5. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง
6. วัด 3 แห่ง
7. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
8. ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 1 แห่ง
9. สถานีอนามัย 2 แห่ง

สถานที่ท่องเที่ยว
1 ถ้ำกัลยาณมิตร เป็นสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลดุสิต มีลักษณะเป็นภูเขาและมีถ้ำอยู่เป็นจำนวนมาก มีอุโมงค์สลับซับซ้อน สามารถลอดถึงทั่วทุกถ้ำในบริเวณเดียวกัน มีลำธารไหลผ่าน มีต้นไม้ร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อน และในบางเวลาสามารถเห็นสัตว์เช่น ลิง ค่าง ได้
2 เกาะลอยน้ำผุด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวตั้งอยู่หมู่ที่ 3,11 ตำบลดุสิต เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนของประชาชนภายในตำบลและตำบลใกล้เคียง ซึ่งมีลักษณะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่และมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลาง น้ำเป็นสีฟ้า ใส สวยงามมาก และมีน้ำตลอดทั้งปี ไหลตามลำคลองลงสู่แม่น้ำตาปี และในบริเวณรอบเกาะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่น สามารถเล่นน้ำ พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งในหน้าร้อนของทุกปีจะมีประชาชนเข้ามาท่องเที่ยวทั้งในตำบลและตำบลใกล้เคียงเป็นจำนวนมาก