ข้อมูลตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด ตรัง

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบางกุ้งเดิมอยู่รวมกันกับตำบลวังคีรี ต่อมาปี 30 พื้นที่ส่วนหนึ่งได้ถูกแยกไปเป็นตำบลคีรี ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ แบ่งเขตการปกครอง 9 หมู่บ้าน

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเนินสูงต่ำสลับกัน ทางทิศตะวันตกจะมีภูเขา ป่าไม้ เป็นต้นกำเนิดของลำคลองหลายสาย

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศใต้ ติดกับ ต.นาวง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังมะปราง, อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวนยางพารา
อาชีพเสริม ทำนา รับจ้างทั่วไป

สาธารณูปโภค

จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 241 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 23.53 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจกาอำเภอห้วยยอดตามทางหลวง ถึงทางแยกบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 21 เดินทางต่อไปประมาณ 8 กิโลเมตร จะเข้าเขตของตำบลบางกุ้ง

ผลิตภัณฑ์

แหนมหมูย่าง

สถานที่

1) บึงสะพานกอด
2) สถานีอนามัยบ้านเหนือคลอง
3) สำนักสงฆ์ควนพญา
4) โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา
5) โรงเรียนบ้านควนพญา
6) โรงเรียนบ้านเหนือคลอง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 แหนมหมูย่าง ผลผลิตจากเนื้อหมูมาแปรรูปเป็นแหนมหมูย่าง

สินค้าโอทอป ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด ตรัง

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด ตรัง