ข้อมูลตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

เทศบาลนครยะลา ได้สถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2479 ตามพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองยะลา พ.ศ.2479 มีพื้นที่ประมาณ 16 ตารางกิโลเมตร มีสำนักงานตั้งอยู่ที่หมู่บ้านสะเตง อันเป็นที่ตั้งของจังหวัดยะลาเดิม ต่อมาได้ย้ายมาที่โรงเรียนซึ่งได้ก่อสร้างใหม่ใกล้ถนนสุขยางค์ (ปัจจุบันคือศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลา) และต่อมาในปี 2509 ได้มีการเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาให้เปลี่ยนเขตเทศบาลนครยะลา พ.ศ.2509 ให้ขยายเขตเทศบาลออกไปอีกเป็น 19 ตารางกิโลเมตร และได้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลนครยะลา เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2538

พื้นที่

เทศบาลนครยะลาตั้งอยู่ที่ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา อยู่บริเวณตอนเหนือของจังหวัด มีพื้นที่ประมาณ 19 ตารางกิโลเมตร อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครตามทางรถไฟสายใต้ประมาณ 1,039 กิโลเมตร ตามถนนเพชรเกษมสายเก่า 1,395 กิโลเมตร และสายใหม่ 1,084 กิโลเมตร

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดต่อ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา และอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ค้าขาย ธุรกิจ รับจ้าง รับราชการ เกษตรกรรม

สาธารณูปโภค

1. ไฟฟ้า ในเขตเทศบาลนครยะลามีผู้ใช้ไฟฟ้า จำนวน 17,431 ราย มีไฟฟ้าสาธารณะติดตั้งตามถนนสายต่าง ๆ 500 สาย แยกเป็นหลอดฟลูออเรสเซนต์ 170 สาย ไฟฟ้าแสงจันทร์ 330 สาย อยู่ทั้งหมดนี้อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
2. ประปา เทศบาลนครยะลา มีระบบประปาเป็นของตนเอง ประกอบด้วยสถานีสูบส่งน้ำ 2 สถานี ใช้น้ำจากแม่น้ำปัตตานี มีกำลังผลิต 13,400 ลบ.ม./วัน ความต้องการใช้น้ำ 9,935 ลบ.ม./วัน จำนวนผู้ใช้น้ำ 12,154 ราย

การเดินทาง

นักท่องเที่ยวและบุคคลทั่วไปสามารถเดินทางเข้าสู่ตำบลสะเตง ซึ่งก็คือตัวจังหวัดยะลาได้หลายทาง คือ
1. จากอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม ถึงจังหวัดยะลา ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
2. จากอำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายยะลา-ปัตตานี ผ่านอำเภอยะรัง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร
3. จากอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี ใช้เส้นทางสายกะพ้อ-รามัน-ยะลา ระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร
4. จากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางหมายเลข 410 ระยะทางประมาณ 130 กิโลเมตร
5. จากอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ใช้เส้นทางสายกาบัง-ยะหา-ยะลา ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ผ้าบาติก,ผลิตภัณฑ์หอยประดิษฐ์

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลสะเตง อำเภอเมือง ยะลา

Yala Bird Cage City
ยะลา