ข้อมูลตำบลบุดี อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

คำว่า "บุดี" เป็นชื่อของตำบล หมายถึง ต้นโพธิ์ ซึ่งเดิมมีต้นโพธิ์ขนาดใหญ่และเป็นที่ยอมรับของประชาชน จึงได้ตั้งชื่อสถานที่แห่งนี้ว่า "บูดี" ซึ่งเป็นภาษามลายู ต่อมาแผลงเป็นภาษาไทยว่า "บุดี" จนกระทั่งทุกวันนี้

พื้นที่

ตำบลบุดีแบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23.408 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,375 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลโกตาบารู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,760 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 398 หลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางเข้าสู่ตำบลได้โดยทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4063 (ยะลา-รามัน) ตัดผ่านตอนกลางของตำบล ในหมู่ที่ 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 และโดยทางหลวงชนบท รพช. หมายเลข 3024 แยกจากทางหลวง 4063 ในหมู่ที่ 2 ผ่านหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 8

ผลิตภัณฑ์

สะตอดอง

สถานที่

1. ค่าย ตชด. 44 (ค่ายพญาลิไท)
2. ศูนย์ดารุลอีมาน (ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด)
3. ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 2
4. วิทยาลัยอิสลาม
5. สถานีอนามัย
6. อบต.บุดี
7. มัสยิดกุกหมู่

สินค้าที่น่าสนใจ
1 บาติกหมวกกะปิเยาะ บาติกหมวกกะปิเยาะ
2 ผลิตภัณฑ์จากไม้ ผลิตภัณฑ์จากไม้
3 สะตอดอง เป็นสะตอดองบรรจุในถุงพลาสติก ถุงละครึ่งกิโลกรัม และมีชนิดที่บรรจุขวดด้วย
4 เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องใช้ในครัวเรือน

สินค้าโอทอป ตำบลบุดี อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบุดี อำเภอเมือง ยะลา