ข้อมูลตำบลลำพะยา อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของคำว่า "ลำพะยา" กล่าวแต่เดิมว่าเจ้าพระยาปัตตานี ได้ใช้พื้นที่ตำบลลำพะยา เป็นที่พักผ่อนและท่านโปรดการคล้องช้างเป็นอย่างมาก จึงให้สร้างที่พักขึ้นบริเวณหมู่บ้านทำเนียบในปัจจุบัน ชาวบ้านเรียกที่พักเจ้าพระยาปัตตานีแห่งนี้ว่า "ทำเนียบ" ซึ่งปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา) ซึ่งบ้านทำเนียบนี้ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางของตำบลลำพะยา โดยการคล้องช้างในสมัยนั้นจะนำช้างมาล่ามไว้ที่บ้านทำเนียบ จนชาวบ้านเรียกกันว่า "ที่ล่ามช้างของพระยา" และต่อมาคำพูดนี้จึงกร่อนสั้นลงเหลือเป็นคำว่า "ลำพะยา"

พื้นที่

สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบและภูเขา มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มีการประกอบอาชีพทางการเกษตร พืชที่ปลูกมากได้แก่ ยางพารา ทุเรียน เงาะ มังคุด และข้าว บริเวณทางทิศตะวันออก จะเรียกว่า บ้านออก ทิศเหนือ เรียกว่า บ้านเหนือ ทิศตะวันตก เรียกว่า บ้านลำพะยา ส่วนที่ราบลุ่ม เรียกว่า บ้านพรุ และบริเวณเชิงเขา เรียกว่า บ้านทองล้น

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบาโงยซิแน อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลำใหม่ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลลิดล อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ ทำสวน
อาชีพเสริม ได้แก่ การรับจ้าง

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,207 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 537 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

เดินทางจากเขตอำเภอเมืองยะลาได้โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม จนถึงเทศบาลตำบลลำใหม่ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จากนั้นเลี้ยงซ้ายที่ตลาดลำใหม่เข้าสู่ตำบลลำพะยา ใช้ระยะทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

สถานที่

1. วัดสิริปุณณาราม (วัดลำพะยา)
2. โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง 3
3. องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
4. สถานีอนามัยลำพะยา
5. เขื่อนลำพะยา
6. น้ำตกบูตง
7. วังน้ำเขียว
8. โรงเรียนบ้านต้นหยี
9. โรงเรียนบ้านเหนือ
10. โรงเรียนวัดลำพะยา

สถานที่ท่องเที่ยว
1 เขื่อนลำพะยา เป็นเขื่อนที่สร้างกั้นแอ่งเก็บน้ำที่เคยเป็นเหมืองร้าง ประกอบกับบริเวณนั้นมีต้นน้ำ ซึ่งไหลลงมาเป็นน้ำตกชื่อว่าบูตง จึงทำให้แอ่งน้ำเหนือเขื่อนมีน้ำเต็มแอ่งอยู่ตลอดเวลา มีนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างจังหวัดมาเที่ยวอยู่เป็นประจำ และตลอดระยะทางที่ขึ้นสู่เขื่อนแห่งนี้ จะมีสวนผลไม้และสวนยางที่ให้ความร่มรื่นตลอดทาง
2 น้ำตกบูตง เป็นน้ำตกขนาดเล็กที่มีน้ำไหลตลอดปี มีสายธารที่ยาว และมีแหล่งที่นักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำได้ด้วยความสนุกสนานเป็นระยะ ๆ เนื่องจากมีแอ่งที่ไม่ลึกและน้ำใสสะอาด นอกจากนี้ ยังอยู่ใต้ร่มไม้ที่ร่มรื่นอีกด้วย

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ทุเรียนกวน

สินค้าโอทอป ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง ยะลา