ข้อมูลตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบันนังสาเรง เป็นตำบลที่มีคำสองคำมาผสมกันระหว่าง "บันนัง" กับ "สาเรง" โดยที่สมัยก่อน ชาวบ้านได้อพยพเข้ามาอยู่ในพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 6 ในขณะนี้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการทำนากันมากในสมัยนั้น ประกอบกับบริเวณหัวคันนามีต้นซิเหรงงอกขึ้นเป็นจำนวนมากเช่นกัน เมื่อคนอพยพเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ชาวบ้านจะถามกันว่า "ไปอยู่ที่ไหน" เขาจะบอกว่าไปอยู่ที่บันนังสาเรง ซึ่งมีความหมายว่าบ้านที่มีนาและต้นซิเหรง ชาวบ้านก็เลยเรียกกันติดปากมาจนทุกวันนี้ว่า "บันนังสาเรง"

พื้นที่

ตำบลบันนังสาเรงแบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน ภูมิประเทศทางด้านทิศตะวันออกจะเป็นเนินสูงและมีภูเขาตลอดแนว ทางด้านตอนกลางและทิศตะวันตกจะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำปัตตานีไหลผ่าน ตำบลบันนังสาเรงมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 23.80 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 14,875 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลสะเตงนอก อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลกรงปินัง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมืองยะลา และตำบลปุโรง กิ่งอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ได้แก่ การทำนา ทำสวน รับจ้าง และค้าขาย
อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงสัตว์

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,000 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 310 จากเทศบาลนครยะลาผ่านตำบลสะเตงนอกไปตำบลบันนังสาเรงเข้าสู่กิ่งอำเภอกรงปินัง
2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 สามารถเชื่อมการคมนาคมกับตำบลสะเตงนอกและเขตเทศบาลนครยะลา ทางด้านเหนือส่วนตอนล่างเชื่อมการคมนาคมกับตำบลกรงปินัง กิ่ง อ.กรงปินัง
3. ยังถนนเล็ก ๆ เชื่อมการคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกล้เคียง

ผลิตภัณฑ์

ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม

สถานที่

1. สุเหร่า 2 แห่ง
2. มัสยิด 10 แห่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กระเป๋าผ้า กระเป๋าผ้า
2 ผ้าคลุมผมปักเลื่อม ผ้าคลุมผมปักเลื่อม
3 ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม เป็นผ้าที่นำมาปักลวดลาย เพื่อใช้เป็นผ้าคลุมผมสตรีที่นับถือศาสนาอิสลาม

สินค้าโอทอป ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบันนังสาเรง อำเภอเมือง ยะลา