ข้อมูลตำบลตาเซะ อำเภอเมือง ยะลา

Standard Post with Image


ประวัติความเป็นมา

ตำบลตาเซะเป็นตำบลที่แยกจากตำบลยุโปเมื่อปี พ.ศ.2531 โดยการจัดตั้งเป็นตำบลใหม่แยกหมู่บ้านจากตำบลเดิมมาจำนวน 4 หมู่บ้าน ใช้ชื่อว่าตำบลตาเซะ เป็นชื่อคลองสายสำคัญของทั้ง 4 หมู่บ้าน โดยไหลผ่านทุกหมู่บ้านลงแม่น้ำปัตตานี ส่วนคำว่า "ตาเซะ" เป็นชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งอยู่ในบริเวณคลองดังกล่าว คือต้นแซะ ต่อมาผู้ที่พูดภาษามลายูท้องถิ่นได้พยายามพูด แต่เป็นสำเนียงที่เพี้ยนไปจะพูดว่าตาเซะ จึงใช้ชื่อว่าตำบลตาเซะ

พื้นที่

ตำบลตาเซะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอเมืองยะลา ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองยะลาประมาณ 13 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลยุโป อำเภอเมืองยะลา และตำบลแม่ลาน อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

อาชีพ

อาชีพหลัก คือ ทำนา, ทำสวน, ทำไร่

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 600 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

1. ทางรถไฟ ตำบลตาเซะมีสถานีรถไฟขนาดเล็กตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 3 ชาวบ้านมักโดยสารรถไฟเข้าตัวเมืองยะลา ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร
2. ทางรถยนต์ มีเส้นทางรถยนต์เป็นถนนลาดยางจากอำเภอเมืองยะลาจนถึงตำบลตาเซะ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร

ผลิตภัณฑ์

ไม้นวดภูมิไท

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง ยะลา