ข้อมูลตำบลยะรม อำเภอเบตง ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ยะรม เป็นภาษามลายู แปลว่า “เข็ม” เมื่อ พ.ศ.2411 ขึ้นอยู่กับเมืองรามัน เป็น 1 ใน 7 ของมณฑลปัตตานีปี 2527 ได้แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน คือ บ้านนาข่อย บ้านจาเราะลอเบาะ บ้านยะรม บ้านจันทรัตน์ บ้านใหม่ และบ้านบันนังสิแน ได้รับประกาศยกฐานะเป็น อบต. เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2539

พื้นที่

เป็น 1 ใน 5 ตำบลของอำเภอเบตง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเบตง ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 10 กม. มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 123.20 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 88,825 ไร่ สภาพทั่วไปมีลักษณะเป็นภูเขาสลับซับซ้อน ผลการพัฒนาตามข้อมูล กชช.2 ค เป็นหมู่บ้านก้าวหน้าทั้ง 7 หมู่บ้าน

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลตาเนาะแมเราะ และตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศใต้ ติดกับ รัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลธารน้ำทิพย์ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,381 ครัวเรือน จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 1,500 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

การเดินทาง

ทางหลวงแผ่นดินสาย 410 ระยะทางจากจังหวัดยะลา ถึงอำเภอเบตง 140 กม. และจากอำเภอเบตงไปยังตำบลยะรม โดยทางหลวงแผ่นดินสาย 4062 ระยะทาง 10 กม.

ผลิตภัณฑ์

น้ำดื่มสมุนไพร

สถานที่

1) สำนักงานการประถมศึกษาอำเภอเบตง
2) สนง.กองทุนสงเคราะห์ฯ (สกย.เบตง)
3) โรงเรียนบ้านนาข่อย
4) โรงเรียนบ้านยะรม
5) โรงเรียนสังวาลย์วิท 5 , โรงเรียนบ้านธารน้ำใส
6) โรงเรียนบ้านราโมง , โรงเรียนจันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
7) สถานีตำรวจภูธรตำบลยะรม
8) สำนักสงฆ์จันทรัตน์
9) องค์การบริหารส่วนตำบลยะรม

สินค้าที่น่าสนใจ
1 ผ้าคลุมผมสตรีมุสลิม
2 ขนมกลีบลำดวน ขนมกลีบลำดวน
3 น้ำดื่มสมุนไพร เป็นการแปรรูปหญ้าปักกิ่ง บัวบัก ว่านหางจระเข้ เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพบรรจุขวดละ 350 ซีซี

สินค้าโอทอป ตำบลยะรม อำเภอเบตง ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลยะรม อำเภอเบตง ยะลา