ข้อมูลตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ยะลา

Standard Post with Image

ประวัติความเป็นมา

ตำบลบันนังสตาเป็นตำบลเก่าแก่ตั้งมาตั้งแต่ปี 2450 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 94 ปี ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษามาลายู นับถือศาสนาอิสลาม ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอบันนังสตา ประกอบไปด้วย 11 หมู่บ้านได้แก่ บ้านป่าหวังนอก บ้านป่าหวังใน บ้านกูแด บ้านเงาะกาโป บ้านบันนังกูแว บ้านกาโสด บ้านบือซู บ้านบือราเป๊ะ บ้านวังหิน บ้านเจาะบันตัง บ้านบาโงยแจเกาะ

พื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและที่ราบริมฝั่งแม่น้ำ
มีพื้นที่ทั้งหมด 187.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 111,562.50 ไร่

เขตพื้นที่

ทิศเหนือ ติดกับ กิ่งอำเภอกรงปีนัง และอำเภอยะหา จ.ยะลา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา และอ.ธารโต จ.ยะลา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.บาเจาะ, ต.ตลิ่งชัน อ.บันนังสตา จ.ยะลา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ถ้ำทะลุ อ.บันนังสตา จ.ยะลา

อาชีพ

อาชีพหลัก ทำสวน / ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงเป็ด , เลี้ยงแพะ , เลี้ยงวัว , ทำกล้วยฉาบ

สาธารณูปโภค

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 2,825 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของพื้นที่

การเดินทาง

จากยะลาสามารถใช้เส้นทางสายถนนสุขยางค์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 410 ประมาณ 40 กม.
ก็เข้าสู่ตำบลบันนังสตาในเขตอำเภอบันนังสตา

ผลิตภัณฑ์

กล้วยหินแปรรูป

สถานที่

1) ถ้ำกระแชง (ถ้ำลอด) ม.5 บ้านกาโสด
2) ถ้ำชาญคูหา (ถ้ำแรด) ม.7 บ้านกูวอบาเดาะ

ร้านอาหาร
1 ร้านจ๊ะโอ๋ 148/1 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา จ.ยะลา โทร.073-289382 ร้านอาหารไทยตามสั่ง
2 ร้านฮัยฟา โภชนา 221 ต.บันนังสตา อ.บันนังสตา.ยะลา โทร.073-289545 ร้านอาหารอิสลามตามสั่ง

สินค้าที่น่าสนใจ
1 กล้วยหินฉาบ กล้วยหินฉาบ
2 กล้วยหินทอดกรอบคละรส กล้วยหินทอดกรอบคละรส
3 กล้วยหินแปรรูป 1. กล้วยหินกวนสามรส 2. กล้วยเส้นทรงเครื่อง 3. กล้วยฉาบ
4 ซาลาเปา ซาลาเปา
5 หมวกกะปิเยาะ หมวกกะปิเยาะ
6 เสื้อซาฟารี เสื้อซาฟารี

สินค้าโอทอป ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ยะลา

ผู้ผลิตโอทอป ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา ยะลา